Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Legislacji i Obsługi Prawnej, Departament Prawny


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniuje projekty aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w celu zapewnienia ich zgodności z systemem prawa.
 • Uczestniczy w konferencjach, naradach, zespołach i komisjach, w tym w szczególności w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji, w celu zapoznania się z uwagami i uzgodnienia treści projektowanego aktu prawnego oraz ustalenia brzmienia projektu pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Udziela bieżącej pomocy prawno-legislacyjnej pracownikom departamentów merytorycznych, w celu zapewnienia poprawności projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Koordynuje prace dotyczące zewnętrznych projektów aktów prawnych, dla których Departament Prawny jest departamentem wiodącym, w celu zebrania i przedstawienia uwag prawnych i merytorycznych resortu finansów.
 • Sporządza opinie prawne, w szczególności o znacznym stopniu złożoności w celu wyjaśnienia i interpretacji przepisów prawa.
 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym akty prawne, w celu przekazania dokumentacji do podpisu Ministra


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze legislacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących rynków finansowych
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienie: aplikacja legislacyjna
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadanego szczególnego uprawnienia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy - 2021/079/PR

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry