Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw rachunkowości w Wydziale Rachunkowości Jednostek Sektora Finansów Publicznych, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Określa strukturę grupy jednostek wchodzących w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tym w szczególności zakresu zadań jednostki konsolidującej), z uwzględnieniem etapowego podejścia do konsolidacji, metod konsolidacji w celu opracowania struktury skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zakresu danych objętych konsolidacją.
 • Opracowuje projekty przepisów prawnych na poziomie ustawowym i akty wykonawcze dotyczące organizacji procesu konsolidacji sprawozdań finansowych w sektorze publicznym, uwzględniające rozwiązania systemowe zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego oraz najlepsze praktyki międzynarodowe w tym zakresie.
 • Sporządza wytyczne i instrukcje dotyczące stosowania procedur konsolidacyjnych oraz opracowuje materiały szkoleniowe dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie niezbędnym do efektywnego zaznajomienia ich z wymogami nowego systemu konsolidacyjnego.
 • Analizuje dokumenty koncepcyjne przygotowane przez Eurostat związane z opracowaniem i wdrożeniem standardów EPSAS oraz opiniuje dokumenty publikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i inne dokumenty rządowe przedstawiane w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych.
 • Interpretuje przepisy regulujące zasady rachunkowości budżetowej, szczególnie zasady rachunkowości organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz udziela odpowiedzi i wyjaśnienia jednostkom sektora finansów publicznych, w tym państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym oraz samorządowym zakładom budżetowym i organom podatkowym.
 • Opiniuje roczne sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych w celu zatwierdzenia ich przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub Radę Ministrów.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze rachunkowości lub rewizji finansowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość przepisów o rachunkowości, w tym zasad konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, systemu podatkowego, organizacji administracji skarbowej
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku finanse publiczne
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia biegłego rewidenta
 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2021/120/DWR

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry