Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ds. kontroli bezpieczeństwa dla systemu identyfikacji elektronicznej w Zespole Tożsamości Cyfrowej Departamentu Rozwoju Usług


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje zadania nadzorcze związane z nadzorem Ministra Cyfryzacji nad krajowym schematem identyfikacji elektronicznej, w szczególności związane ze spełnianiem przez systemy identyfikacji elektronicznej i systemy teleinformatyczne, w których udostępniane są usługi online przyłączone do węzła krajowego wymagań dotyczących zgodności z przepisami ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, rozporządzeniem eIDAS i polityką bezpieczeństwa informacji dla węzła krajowego.
 • kieruje i nadzoruje proces integracji systemów identyfikacji elektronicznej i systemów teleinformatycznych, w których udostępniane są usługi online z węzłem krajowym.
 • kieruje i nadzoruje sprawy związane z naruszeniem bezpieczeństwa systemów identyfikacji elektronicznej objętych krajowym schematem identyfikacji i uwierzytelniania.
 • bierze udział w pracach zespołu projektowego w celu określenia jednolitych kryteriów merytorycznych kontroli w zakresie działania schematu identyfikacji elektronicznej.
 • współpracuje z organami państwa, instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w celu zapewnienia funkcjonowania wygodnej i bezpiecznej tożsamości cyfrowej w Polsce, w tym: a) śledzi zmiany organizacyjnei technologicznych w identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania, b) merytoryczna obsługa kierowanych do MC podań, wniosków i petycji dotyczących ulepszenia funkcjonowania identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania związanych z tożsamością cyfrową, c) podejmowanie inicjatyw realizacji prac rozwojowych w obszarze tożsamości cyfrowej.
 • przygotowuje wkłady do projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Ministra w zakresie kompetencji Zespołu. Opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie kompetencji Zespołu. Merytorycznie ocenia inicjatywy oraz projekty aktów prawnych ustalających zasady lub sposoby wykorzystywania tożsamości cyfrowej.


Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z pracą w terenie, zagrożeniem korupcją oraz permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.


W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE”.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:


https://www.gov.pl/attachment/e9916e12-79c1-4d59-91b8-2ea8fdce7425


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj:


https://www.gov.pl/web/premier/oferty-pracy-w-kprm 


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).


Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej w co najmniej jednym z następujących obszarów: opiniowania regulacji prawnych, nadzoru, audytu, kontroli, w tym kontroli zarządczej, finansów lub zarządzania projektami, spraw zaliczanych do działu informatyzacja

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji, planowania i rozbudowy infrastruktury technicznej pod kątem bezpieczeństwa
 • Znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Prawo telekomunikacyjne, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość e-administracji, bezpieczeństwa informacji
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku audyt lub kontrola lub nadzór lub ewaluacja
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz polityki krajowej i europejskiej w tym zakresie


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  z dopiskiem: główny specjalista/DRU/61 ,
  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry