Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw realizacji programów zdrowotnych w Wydziale Zdrowia Publicznego w Departamencie Zdrowia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą realizacji programów zdrowotnych w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej MSWiA, w celu dokonania podziału środków przeznaczonych na ten cel (określenie priorytetów oraz kryteriów podziału środków, opracowanie umów i dokumentów rozliczeniowych, rozliczanie umów).
 • Przeprowadza konkursy na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia, przygotowuje umowy na realizację tych zadań i je rozlicza.
 • Opracowuje harmonogramy oraz sprawozdania zbiorcze z realizacji, przez resort spraw wewnętrznych, programów zdrowotnych państwa, w celu przekazania ich do właściwych instytucji ( m.in. Ministerstwa Zdrowia).
 • Inicjuje, realizuje i monitoruje działania mające na celu przeciwdziałanie zdarzeniom o charakterze korupcyjnym w SP ZOZ MSWiA.
 • Współpracuje ze służbami resortu spraw wewnętrznych w zakresie realizacji zadań Ministra w obszarze zdrowia publicznego z uwzględnieniem, istotnych dla funkcjonariuszy, programów zdrowotnych państwa.
 • Bierze udział w wizytacjach SP ZOZ MSWiA w zakresie nadzorowanych zagadnień, celem ustalenia prawidłowości ich realizacji.
 • Organizuje konferencje i szkolenia z zakresu nadzorowanych zagadnień, celem upowszechniania wiedzy i prezentowania nowych kierunków w nadzorowanych obszarach.
 • Opiniuje i analizuje projekty aktów prawnych z zakresu nadzorowanych zagadnień, celem proponowania zapisów uwzględniających zadania MSWiA, w tym obszarze.


Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami

 • Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”.

 • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.

 • Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą.

 • Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.

 • Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

 • Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami

 • Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Możliwa jest rekrutacja zdalna.

 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:


https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie


oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk społecznych.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach ochrony zdrowia, podmiotach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.
 • Znajomość zagadnień organizacji ochrony zdrowia w Polsce, obszaru uzależnień, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia.
 • Znajomość programów komputerowych MS-Word i Excel.
 • Umiejętność przygotowywania opracowań analitycznych i sprawozdań.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność wystąpień publicznych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień lub powyżej 2 lat w administracji publicznej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych, metod analizy danych jakościowych i ilościowych.
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji.
 • Umiejętność organizowania i prowadzenia szkoleń oraz spotkań.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego w obszarze nauk społecznych – zgodnie z wymaganiami niezbędnymi (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja).
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego, (powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach ochrony zdrowia, podmiotach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia), tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne (zawierające informacje o organie, który wydał dokument, datę wydania i nr dokumentu, rodzaj klauzuli, okres ważności).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia (studia podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia), zgodnie z wymaganiami dodatkowymi (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja).
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień lub powyżej 2 lat w administracji publicznej), tj. świadectw pracy, lub zaświadczeń, lub referencji, lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy, lub innych dokumentów; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W formie papierowej na adres:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – WZZL
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: np. DZ WZP – główny specjalista

  Dokumenty można składać również osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godz. 8.00-16.00

  Aplikacje można składać także przez ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry