Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ds. ochrony powietrza Departament Inspekcji

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad prowadzeniem kontroli określonych grup zakładów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza, w tym: a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska b) ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w celu realizacji ustawowych zadań. c) ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz opracowywanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów zmian aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących tego zakresu w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczenie w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego; opracowywanie projektów stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji, a także zażaleń na postanowienia wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako organu II instancji w postępowaniu administracyjnym oraz rozpatrywanie skarg na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi oraz udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Informowanie o stanie rozpatrzenia skargi lub wniosku tym, którzy wnieśli skargę lub wniosek, jeśli o to zwrócą się telefonicznie.
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do odpowiedzi na skargi na działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
 • Prowadzenie kontroli lub współudział w kontrolach przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
 • Nadzór nad kontrolami zakładów lub grupami zakładów, prowadzonymi przez wioś, ze względu na wagę i złożoność problemu wywołanego ich funkcjonowaniem lub wskazanymi przez inne organy i ocena sprawowanej przez wioś kontroli zakładów eksploatujących instalacje emitujące zanieczyszczenia do powietrza.
 • Przygotowywanie wytycznych do kontroli prowadzonych przez wioś oraz opracowywanie analiz i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień ochrony powietrza.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem :Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP ) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
z zakresu ochrony środowiska/ ochrona powietrza

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami;
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej;
 • Znajomość Kpa
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE
 • Zanjomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „95/DI/2020” lub drogą elektroniczną na adres rekrutacje@gios.gov.pl wpisując w tytule wiadomości „95/DI/2020".

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry