Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw monitorowania i wykonywania budżetu w Wydziale Budżetu Departamentu Budżetu i Finansów

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie wykonania budżetu oraz opracowywanie informacji z wykonania wydatków budżetowych.
 • Przekazywanie dysponentom i jednostkom podległym/nadzorowanym informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów i wydatków oraz o przyjętych w ustawie budżetowej ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, a także na realizację zadań finansowanych z Unii Europejskiej. Weryfikowanie proponowanych zmian w planie finansowym dysponentów.
 • Opracowywanie materiałów planistycznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i podległymi dysponentami (w tym funduszu celowego i instytucji gospodarki budżetowej) oraz opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym i w układzie zadaniowym, w tym na zadania realizowane ze środków z Unii Europejskiej, uwzględniając wytyczne rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.
 • Przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów związanych z dokonywaniem zmian w wydatkach majątkowych oraz do Ministra Rozwoju w zakresie zmian i przeniesień dotyczących programów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
 • Opiniowanie i weryfikowanie wniosków o zapewnienie finansowania.
 • Sporządzanie projektów wniosków do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej i rezerwy celowych, opiniowanie i weryfikowanie wniosków przygotowanych przez podległych dysponentów oraz komórki organizacyjne Ministerstwa oraz prowadzenie rejestru wniosków o uruchomienie środków z rezerw, wprowadzanie wniosków o uruchomienie środków z rezerw celowych do systemu TREZOR.
 • Sporządzenie zbiorczego planu dochodów i wydatków budżetowych resortu cyfryzacji (tzw. bazy danych) oraz bieżące aktualizowanie (wprowadzanie zmian) planu wydatków dysponentów, obsługa systemu TREZOR i pełnienie funkcji administratora Informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR.


Warunki pracy

Presja czasu.
Dyspozycyjność.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.


Co oferujemy naszym pracownikom?

• możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
• atrakcyjne szkolenia;
• rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
• stabilne zatrudnienie;
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” oraz dodatek za wysługę lat (od 5 do 20% wynagrodzenia);
• ruchomy czas pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7:00-9:00;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
• HydePark – wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
• Salę do ćwiczeń – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
• Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.
• oświetlony i monitorowany parking rowerowy;
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
• jadalnia – komfortowe pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków przez pracowników.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej): Sprawy ogólne>Pisma do urzędu>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do MC/nadania w ePUAP/osobistego dostarczenia do urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 57 63.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
 • Znajomość planowania i wykonywania budżetu państwa oraz w zakresie środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych
 • Znajomość pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość Excel
 • Znajomość obsługi systemu TREZOR i aplikacji BUZA
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie zasad funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych i jednostek pozabudżetowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Pod adresem:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista/MC/DBiF/WB”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry