Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw transakcji i orzecznictwa europejskiego w Wydziale Transakcji i Orzecznictwa Europejskiego, Departament Podatku od Towarów i Usług

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń do projektów ustaw, w tym przygotowywanie projektów ustaw implementujących prawo unijne, dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć, miejsca dostawy towarów i świadczenia usług, w tym usług elektronicznych, oraz w zakresie opodatkowania VAT usług finansowych.
 • Uczestnictwo w rozprawach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie wybranych polskich wniosków prejudycjalnych oraz analizowanie kierowanych wniosków o wydanie przez TSUE orzeczeń w trybie prejudycjalnym, przygotowywanie stanowiska do uwag pisemnych Rządu RP oraz do fazy ustnej postępowania w tych sprawach, a także stanowiska do innych dokumentów przesyłanych do TSUE w związku z toczącym się postępowaniem prejudycjalnym.
 • Sporządzanie projektów wyjaśnień obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług (w tym również projektów odpowiedzi na wystąpienia, interpelacje, interwencje i zapytania posłów i senatorów) w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć (w tym transakcji łańcuchowych i trójstronnych), miejsca dostawy towarów i świadczenia usług, w tym usług elektronicznych, importu usług, procedury szczególnej dla potrzeb opodatkowania VAT e-commerce, opodatkowania VAT usług finansowych, w zakresie systemu wymiany informacji pomiędzy krajami Unii Europejskiej (VIES) i innych narzędzi kontrolnych w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów oraz wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.
 • Udział w kontrolowaniu i weryfikowaniu stosowania przez organy podatkowe przepisów o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć (w tym transakcji łańcuchowych i trójstronnych), miejsca dostawy towarów i świadczenia usług, w tym usług elektronicznych, importu usług, procedury szczególnej dla potrzeb opodatkowania VAT e-commerce, opodatkowania VAT usług finansowych. Przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych z urzędu lub na wniosek zainteresowanego.
 • Analizowanie orzeczeń TSUE w zakresie podatku VAT i przedstawianie propozycji modyfikacji istniejących przepisów.
 • Przygotowywanie projektów instrukcji na posiedzenia Komitetu VAT oraz innych dokumentów związanych z pracami w ramach tego Komitetu. Uczestniczenie w pracach Komitetu VAT.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi i zapytania Komisji Europejskiej dotyczące podatku VAT, w tym w ramach systemu EU-Pilot.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
• Elastyczny czas pracy
• Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe
• Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
• Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
• Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
• Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
• Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
• Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
• Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
• Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 38 83.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub finanse i rachunkowość

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze podatku od towarów i usług

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość przepisów podatkowych, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług oraz przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Znajomość podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawnych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/109/PT

  LINK DO APLIKOWANIA ON-LINE:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4840e3755c8f4f3b8aa1f902bcd46083

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry