Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ochrony zasobów przyrodniczych w parkach narodowych w Wydziale do spraw Parków Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań, w tym administracyjnych, w przedmiocie udzielenia parkom narodowym zgody na rozporządzanie nieruchomościami, po przeprowadzeniu analizy zasadności takiego działania z punktu widzenia ochrony walorów przyrodniczych
 • Opracowywanie projektów podziału dotacji budżetowych dla parków narodowych na realizację ich zadań oraz analizowanie prawidłowości ich wydatkowania
 • Zbieranie, weryfikowanie i analiza informacji związanych z wykorzystywaniem majątku trwałego oraz majątku ruchomego przez parki narodowe
 • Rozpatrywanie skarg wnoszonych na przeprowadzane przez parki narodowe przetargi, dotyczących rozporządzania nieruchomościami
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz senatorskie, pytania mediów dotyczące funkcjonowania parków narodowych
 • Koordynowanie realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez parki narodowe działalności gospodarczej
 • Udział w kontrolach prowadzonych w parkach narodowych, w zakresie gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa, w tym rozporządzaniem nieruchomościami
 • Realizowanie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego i powszechnego obowiązku obrony w zakresie właściwości Departamentu


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – brak możliwości zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planowane techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji
• test wiedzy
• zadanie praktyczne typu case study
• rozmowa kwalifikacyjna
Poszczególne techniki i metody naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (online).

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz oświadczenia (zgodne ze wzorem, własnoręcznie podpisane) i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

W przypadku składania aplikacji za pośrednictwem profilu ePUAP, oświadczenia wymagane w ogłoszeniu o naborze nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. W celu prawidłowego złożenia oświadczeń za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, treść oświadczeń należy dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym.

Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone. Aplikacje złożone po terminie są uznawane za niespełniające wymagań formalnych.
Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których weryfikowane jest spełnianie przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu.

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie jest obowiązkowe, jednak będą one jedyną podstawą przeprowadzenia weryfikacji spełniania wymagań dodatkowych.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl, http://bip.srodowisko.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz informacją na temat zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Środowiska, zamieszczoną na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/pracuj-z-nami
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.: 22 3692 847.

Naszym pracownikom zapewniamy:
• zatrudnienie na umowę o pracę
• dodatek za wysługę lat, w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego (w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
• dodatkowe „trzynaste” wynagrodzenie
• ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00
• możliwość zdobywania doświadczeń we współpracy z ekspertami
• szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego, możliwość refundacji m.in. kosztów nauki języka obcego, studiów podyplomowych
• pakiet świadczeń socjalnych
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
• dobrą lokalizację,
• parking dla rowerów
• pomoc w procesie adaptacji oraz dobrą atmosferę pracy.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI!Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony przyrody lub finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi – w zakresie funkcjonowania parków narodowych; Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny oraz CV, zawierające informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz dane kontaktowe (w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu)
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody lub finansów publicznych, np. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (należy dołączyć dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia) lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu (wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://www.gov.pl/web/srodowisko/pracuj-z-nami
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich wymaganych oświadczeń udostępniamy na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/srodowisko/pracuj-z-nami
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można:
  • przesyłać za pomocą ePUAP
  • składać osobiście w siedzibie urzędu (w godz. 8.15-16.15) lub przesyłać pocztą na adres:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie, ze wskazaniem na kopercie i w liście motywacyjnym numeru ref. naboru: DOPgłsp1/2020

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry