Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej

Ministerstwo Rozwoju
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych oraz finansowo-ekonomicznych w zakresie energetyki i ochrony środowiska; na potrzeby realizacji programu/ projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk; analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania) • identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań • gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie • formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji
 • Zadanie 2: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego: • opracowywanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych poza Ministerstwem • opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów pranych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami
 • Zadanie 3: Nadzór nad realizacją umów/porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami: • monitorowanie procesu realizacji postanowień umowy/porozumienia • kontrolowanie zleceniobiorcy w zakresie wynikającym z umowy/porozumienia
 • Zadanie 4: Prowadzenie działań/projektów informacyjnych/ edukacyjnych: • analizowanie i wybór grup docelowych • analizowanie efektywności działań/projektów informacyjnych/ edukacyjnych • nadzór nad wykonawcami
 • Zadanie 5: Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.): • monitorowanie realizacji postępu rzeczowego za pomocą wskaźników • sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji strategii/programu • udział w obsłudze (merytorycznej i organizacyjnej) posiedzeń Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwiania Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii
 • Zadanie 6: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich: • gromadzenie materiałów • przygotowywanie odpowiedzi • prowadzenie konsultacji
 • Zadanie 7: Udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej: • przeprowadzanie rozeznania rynku • szacowanie wartości zamówienia • sporządzania opisu przedmiotu zamówienia • opracowywanie projektu umowy • uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych • opiniowanie dokumentacji • nadzorowanie wykonania umowy • przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w roku

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami lub uzyskać pod nr tel. 411 97 29.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze energetyki

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu prawa energetycznego - krajowego i europejskiego
 • wiedza z zakresu energetyki prosumenckiej i rozproszonej
 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dot. odnawialnych źródeł energii
 • wiedza dotycząca funkcjonowania krajowego rynku energii
 • wiedza z zakresu gospodarki niskoemisyjnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kreatywność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mr.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Dyrektora Generalnego
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DGN_46

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry