Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/03/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje rozwiązania organizacyjno - prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Inicjuje i prowadzi działania służące wspieraniu i upowszechnianiu doradztwa zawodowego w systemie oświaty; podejmuje inicjatywy na rzecz integracji doradztwa zawodowego realizowanego w systemie szkolnym z działaniami podejmowanymi w tym obszarze przez publiczne służby zatrudnienia oraz organizacje pozarządowe, celem stworzenia spójnego krajowego modelu doradztwa zawodowego.
 • Koordynuje, po stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizację międzynarodowego projektu dotyczącego rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego oraz wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: planuje zadania do realizacji w kolejnych okresach kontraktowych i monitoruje ich realizację; weryfikuje aplikacje, raporty i sprawozdania przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami Komisji Europejskiej i innych międzynarodowych instytucji oraz sieci krajowych Centrów Eurodoradztwa, m.in. poprzez udział w spotkaniach, seminariach i pracach grup roboczych w celu aktualizacji wiedzy potrzebnej do popularyzacji idei całożyciowego poradnictwa zawodowego. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi , w tym z organami prowadzącymi szkoły i placówki, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi na rzecz przygotowania młodzieży i dorosłych do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • Sprawuje nadzór merytoryczny (w zakresie doradztwa zawodowego) nad projektami konkursowymi i pozakonkursowymi finansowanymi z środków programu POWER. Przygotowuje niezbędne materiały i wkłady merytoryczne do dokumentacji konkursowej, uczestniczy w spotkaniach zespołu projektowego, monitoruje, analizuje i ocenia stopień realizacji zadań projektu, opiniuje i uzgadnia przedłożone propozycje zmian (modyfikacje wniosków o dofinansowanie) oraz weryfikuje raporty okresowe i końcowe oraz materiały przygotowane w trakcie realizacji projektów. Zadania te realizuje celem informowania kierownictwa departamentu oraz ministerstwa o przebiegu prac projektowych oraz zapewnieniu terminowej realizacji zadań zgodnie z harmonogramem projektu.
 • Uczestniczy w tworzeniu przepisów w obszarze przyjmowania uczniów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przechodzenia uczniów ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu albo do szkoły tego samego typu.
 • Przygotowuje opinie i materiały oraz udziela wyjaśnień w zakresie zasad przyjmowania uczniów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przechodzenia uczniów ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu albo do szkoły tego samego typu.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wkładu merytorycznego do raportów krajowych i opracowań międzynarodowych dotyczących rozwoju doradztwa zawodowego, opiniuje dokumenty europejskie oraz bierze udział w opracowywaniu stanowiska merytorycznego do projektów stanowisk Rządu RP, przy których Ministerstwo Edukacji Narodowej jest instytucją wiodącą lub współpracującą.
 • Opiniuje wnioski o przyznanie patronatu honorowego Ministra Edukacji Narodowej w zakresie właściwości Departamentu.


Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych) zostaną odrzucone.

Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać zamknięty okres oraz wymagany obszar zatrudnienia.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się pod ogłoszeniem oraz na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca - wzory oświadczeń”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.

Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-244 lub 22 34-74-852.

Pracownikom oferujemy m.in.:
• „trzynaste” wynagrodzenie
• pakiet szkoleń
• możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki,
wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do kart sportowych)
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
• stołówkę w budynku MEN
• parking dla rowerów
• dobrą lokalizację
• miłą atmosferę pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze doradztwa zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym doradztwa zawodowego.
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność współpracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym w krajach UE
 • znajomość procesu legislacyjnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1) - certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: DSKKZ/SDZP/1")

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry