Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w ustalaniu jednolitych zasad postępowania przy monitorowaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym szczegółowych zasad postępowania wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii, opracowywanie aktów prawa wewnętrznego, planów gotowości oraz opiniowanie projektów aktów prawnych krajowych i unijnych w ww. zakresie,
 • uczestnictwo w nadzorowaniu działań prowadzonych przez wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • uczestnictwo w prowadzeniu spraw związanych z zadaniami Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym z obsługa systemu ADNS, sporządzanie analiz, sprawozdań okresowych i rocznych (w tym sprawozdań KE), zestawień, prezentacji i materiałów informacyjnych.


Warunki pracy

Naszym Pracownikom oferujemy m.in.:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- możliwość doskonalenia zawodowego poprzez dofinansowanie do studiów, nauki języków obcych,
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dopłaty do żłobków i przedszkoli),
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń.
Umowa o pracę od 1 kwietnia 2020 r. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatku stażowego) ok. 5500 zł brutto.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje).
Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. List motywacyjny, CV, klauzula informacyjna i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.”

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w formie elektronicznej będą proszeni o przyniesienie oryginałów dokumentów na nabór.

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
Dodatkowe informacje: 22-623-13-29.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie chorób zakaźnych zwierząt lub w innej jednostce w zakresie chorób zakaźnych zwierząt


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Wiedza: znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, przepisów weterynaryjnych dot. zdrowia zwierząt, monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (krajowych i unijnych), plany gotowości, kodeks postępowania administracyjnego,
 • Kompetencje: samodzielność, rzetelność, komunikatywność, terminowość,
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, umiejętności analityczne, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów ADNS, CBDSIEZ, Traces,
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie B2,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy" i numerem ogłoszenia.
  Dokumenty można przesłać również drogą elektroniczną na adres praca@wetgiw.gov.pl lub na skrzynkę podawczą urzędu (ePUAP). Dokumenty powinny zawierać wszystkie niezbędne klauzule oraz być podpisane w formie elektronicznej lub własnoręcznie (skany w formacie pdf). W tytule wiadomości proszę wpisać stanowisko, którego aplikacja dotyczy oraz numer ogłoszenia (np. Referendarz, 123456).https://bip.wetgiw.gov.pl/oferty-pracy

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry