Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych w Wydziale Ochrony Danych Osobowych Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al.Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów rowiązań systemowych dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz ich wdrażanie, w tym tworzenie opinii, procedur, wzorów dokumentów, zaleceń i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych dla Ministerstwa. Koordynowanie procesu opracowywania i wdrażania polityk ochrony danych osobowych, a także konsultowanie rozwiązań systemowych podejmowanych przez jednostki organizacyjne resortu ON w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w komórkach organizacyjnych MON, m.in. poprzez przeprowadzenie sprawdzeń/audytów, wydawanie zaleceń w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz sprawdzanie wykonania zaleceń.
 • Przeprowadzanie szkoleń oraz konsultowanie na bieżąco pojawiających się problemów w procesie przetwarzania danych osobowych.
 • Konsultowanie i rekomendowanie przedsięwzięć w zakresie metodologii przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa.
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w MON.
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestru naruszeń ochrony danych w MON.
 • Prowadzenie punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w MON, w tym z uprzednimi konsultacjami z tym organem w celu umożliwienia organowi nadzorczemu realizacji zadań kontrolnych oraz dostępu do dokumentów i informacji.
 • Obsługa wewnętrznego portalu resortu obrony narodowej w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych.


Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki częściowo dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, drzwi przeciwpożarowe. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Praca związana z przemieszczaniem się w obrębie wszystkich lokalizacji urzędu z barierami architektonicznymi w postaci schodów. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 5 175,00 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,7) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 874 955, 261 840 515, 261 840 096.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze ochrony danych osobowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”.
 • Znajomość: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks pracy w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, norm systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji: PN-ISO/IEC 27000, 27001, 27002, 27005, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze ochrony danych osobowych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Kopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodne z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie inofrmacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry