Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Klimatu w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw współpracy międzynarodowej w leśnictwie w Zespole ds. Współpracy Międzynarodowej, Projektów Rozwojowych, Innowacji i Użytkowania Lasu w Departamencie Leśnictwa

Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie stanowiska Polski związanego z leśnictwem i zmianami klimatu dotyczącymi ekosystemów leśnych w zakresie międzynarodowych przedsięwzięć, w tym inicjatyw wynikających z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Unii Europejskiej na rzecz sektora użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) oraz innych inicjatyw
 • Udział w pracach organów UE właściwych w sprawach sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), w tym grup roboczych Rady UE, oraz pracach na forum Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi ministerstwa, administracji centralnej, terenowej oraz instytutami badawczymi w kraju i za granicą (w tym UE, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa – FAO i inne) w obszarze leśnictwa i zmian klimatu, a w szczególności sektora LULUCF
 • Realizowanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego Forum Leśnego ONZ (UNFF) poprzez udział w spotkaniach UNFF oraz bieżącą wymianę informacji z sekretariatem UNFF
 • Udział w przygotowywaniu opinii, wstępnych analiz projektów aktów prawnych (decyzji, komunikatów oraz rozporządzeń organów UE), a także skutków ich wdrażania w zakresie sektora LULUCF
 • Udział w przygotowywaniu wkładów do rządowych dokumentów strategicznych i planistycznych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, materiałów na Komisje Sejmowe i Senackie w zakresie międzynarodowych przedsięwzięć związanych ze zmianami klimatu dotyczącymi ekosystemów leśnych i leśnictwa, w tym sektora LULUCF
 • Prowadzenie stałej współpracy w zakresie Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w obszarze leśnictwa, w tym współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym, koordynatorami obszarów priorytetowych, liderami akcji horyzontalnych, a także udział w spotkaniach, projektach i innych inicjatywach wynikających z udziału Polski w SUE RMB
 • Udział w rozwoju współpracy bilateralnej w dziedzinie gospodarki leśnej z innymi krajami, poprzez nawiązywanie kontaktów, organizowanie spotkań bilateralnych, wymianę informacji i wyznaczanie obszarów priorytetowych dla takiej współpracy


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca pytania merytoryczne, sprawdzian znajomości języka angielskiego, zadanie praktyczne typu case study oraz elementy wywiadu behawioralnego

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy o terminie kolejnego etapu. W przypadku złożenia aplikacji poprzez formularz aplikacyjny, przed przystąpieniem do kolejnych etapów naboru, konieczne będzie własnoręczne podpisanie oświadczeń w siedzibie Ministerstwa.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Klimatu znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Klimatu
• umowa o pracę
• dodatek stażowy od 5% do 20%
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne i roczne)
• elastyczny czas pracy (rozpoczynanie pracy między 7.00 a 9.00)
• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
• dogodna lokalizacja
• stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo, prysznice i szafki dla rowerzystów

Informacje dodatkowe
• Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
• Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
• Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
• Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
• Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426.

ZAPRASZAMY!


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie leśnictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w obszarze leśnictwa lub ochrony przyrody lub ochrony środowiska lub współpracy międzynarodowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (C1)
 • Znajomość: ustawy o lasach, ustawy o umowach międzynarodowych
 • Znajomość konwencji klimatycznej w zakresie LULUCF
 • Wiedza z zakresu współpracy międzynarodowej w dziedzinie leśnictwa
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Negocjowanie
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe w zakresie leśnictwa
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze leśnictwa lub ochrony przyrody lub ochrony środowiska lub współpracy międzynarodowej (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Klimatu
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DLgłsp2/2020.
  Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.

  Zachęcamy do składania aplikacji w formie elektronicznej.
  https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/DLglsp2_2020

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry