Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw współpracy międzynarodowej w Wydziale Szkolnictwa Wojskowego Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al.Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i opiniuje: projekty aktów normatywno-prawnych, rozwiązania systemowe i regulaminowe, umowy międzynarodowe, akty wykonawcze Ministra ON, jak również programy stypendialne oraz oferty i kursy dla partnerów zagranicznych dotyczące nauki i szkolnictwa wojskowego (również w języku angielskim).
 • Realizuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem oraz funkcjonowaniem współpracy bilateralnej i wielostronnej, jak również przygotowuje i opracowuje analizy i oceny oraz materiały informacyjno-metodyczne dotyczące funkcjonowania systemu szkolnictwa wojskowego w krajowym i unijnym systemie edukacyjnym, systemu doskonalenia zawodowego oraz kształcenia językowego w krajach NATO i Unii Europejskiej.
 • Uczestniczy w wykonywaniu czynności nadzorczych uczelni wojskowych związanych z kształceniem studentów zagranicznych oraz przedstawicieli Sił Zbrojnych innych państw.
 • Opracowywuje i uzgadniania umowy, kontrakty i porozumienia szkoleniowe związane z realizacją przedsięwzięć szkoleniowych w uczelniach wojskowych dla przedstawicieli innych państw.
 • Wykonuje bieżące tłumaczenia aktów prawnych normujących współpracę z partnerami zagranicznymi w dziedzinie wyższego szkolnictwa wojskowego oraz korespondencji służbowej związanej ze współpracą bilateralną i wielostronną na potrzeby Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.
 • Monitoruje udział uczelni wojskowych w międzynarodowych programach edukacyjnych, w tym funkcjonowanie projektu ds. ERASMUSA wojskowego jako ekspert krajowy w obszarze państw UE.
 • Uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach (np.: konferencje, seminaria, spotkania) dwu i wielostronnych związanych z obszarem kształcenia i doskonalenia zawodowego.
 • Uczestniczy w opracowywaniu regulacji resortowych dotyczących współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia i szkolenia.


Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 5175 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,7) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
W przypadku kandydatów, którzy nie przedstawią kopii certyfikatu językowego na wymaganym w ogłoszeniu poziomie, zostanie przeprowadzony sprawdzian znajomości języka angielskiego, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości języka na poziomie wymaganym w ogłoszeniu, tj. C1.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 874 955, 261 840 515, 261 840 096.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub szkolnictwa
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym - C1.
 • Znajomość Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Znajomość Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Znajomość Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie koordynacji procesu kształcenia lub szkolenia personelu wojskowego innych państw w uczelniach wojskowych i Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych oraz systemu stypendialnego dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej.
 • Znajomość struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub szkolnictwa (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
  • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie C1 -zaawansowanym
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry