Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/03/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ds. zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych w oparciu o tryby przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie obejmującym szeroko rozumiane przygotowywanie i realizację postępowań, (w tym przygotowywanie i publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Urzędu oraz na platformie zakupowej) w celu zapewnienia zgodności stosowanej procedury z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, w tym organizowanie i koordynowanie prac komisji, prowadzenie korespondencji zewnętrznej, dokonywanie formalno-prawnej oceny ofert w celu określenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowywanie wezwań wykonawców do złożenia dokumentów w celu zapewnienia zgodności stosowanej procedury z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Współpracowanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu zapewnienia sprawnego i poprawnego przebiegu postępowania o udzielenie zmówienia.
 • Sporządzanie projektów umów z zakresu zamówień publicznych i koordynowanie procesu ich zawarcia.
 • Wspieranie komórek organizacyjnych w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
 • Analizowanie i interpretowanie przepisów i orzecznictwa z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Wspomaganie uczestników postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą po stronie zamawiającego.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Czynności fizyczne:
1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach.
2. konieczność poruszania się po terenie Urzędu.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę,
- przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
- nagrody – w zależności od wyników pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
- możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
- możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze około 4400,00 PLN brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,3) plus ew. dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 ze zm.).

Techniki naboru:
- analiza merytoryczna aplikacji,
- test wiedzy w przypadku liczby kandydatów większej niż 10 osób
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji publicznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dobra znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej,
 • dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, kopiarka),
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • orientacja na klienta/interesariusza,
 • łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • ukończona aplikacja radcy prawnego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 5 lat doświadczenia w administracji publicznej (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie opisów stanowisk pracy),
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie aplikacji radcowskiej.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  decyduje data wpływu do Urzędu Patentowego
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja BG/GS” oraz numerem ogłoszenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry