Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Specjalnych Stref Ekonomicznych w Departamencie Rozwoju Inwestycji

Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym m.in.: • opracowywanie oraz opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, • sporządzanie odpowiedzi na skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym, • opiniowanie projektów rozstrzygnięć wydawanych w toku procedury odwoławczej, • prowadzenie procedury odwoławczej, • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji.
 • Zadanie 2: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc.: • analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/standardów/ rekomendacji/wytycznych/opinii, • analizowanie planowanych zmian prawnych, • tworzenie bazy wiedzy, • przekazywanie informacji zainteresowanym, • monitorowanie baz, • zgłaszanie propozycji przepisów krajowych do oceny i notyfikacji do instytucji Unii Europejskiej.
 • Zadanie 3: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym m.in.: • zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, • opracowywanie projektów aktów prawnych i/lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, • opracowywanie projektów aktów prawnych i/lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo.
 • Zadanie 4: Przeprowadzanie kontroli/wizyt monitoringowych/wizji lokalnych: • przygotowywanie kontroli (w szczególności: przygotowywanie dokumentacji, analizowanie niezbędnych materiałów, przeprowadzanie analizy ryzyka/wybór próby do kontroli), • przeprowadzanie kontroli systemowych/projektów/resortowych lub innych kontroli, • przeprowadzanie/weryfikowanie kontroli krzyżowych, • nadzorowanie kontroli zlecanych podmiotom zewnętrznym, • przeprowadzanie kontroli w instytucjach zarządzających lub instytucjach im podległych, • koordynowanie procesu przeprowadzania kontroli, • sporządzanie sprawozdań/informacji pokontrolnych/projektów wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli, • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów wystąpień pokontrolnych, • sporządzanie zaleceń pokontrolnych/rekomendacji/propozycji działań naprawczych, • monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji, • ewidencjonowanie/rejestrowanie danych z przeprowadzonych kontroli, • przygotowywanie analiz i zestawień w zakresie realizowanych zadań kontrolnych.
 • Zadanie 5: Prowadzenie analiz, w tym m.in.: • formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach, • identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc., • gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz, • zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.), • formułowanie raportu/rekomendacji/informacji.
 • Zadanie 6: Planowanie i przygotowywanie badania (np. m.in.: ewaluacyjnego, społecznego, etc.): • opracowywanie koncepcji badania, • przygotowywanie Szczegółowego Opisu Zadania, • przeprowadzanie konsultacji (wewnętrznych i zewnętrznych).


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami, lub uzyskać pod nr tel. 411 93 47.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub spraw związanych udzielaniem pomocy publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość procedury legislacyjnej oraz zasad techniki prawodawczej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 • znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
 • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mr.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DRI_9

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry