Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki w Wydziale Finansów i Budżetu

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie dokumentów dotyczących wydatków budżetowych z różnych źródeł finansowania tj. m.in. rezerw celowych, finansowych lub współfinansowanych ze środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych, w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • księgowanie w systemie finansowo-księgowym zobowiązań i wyciągów banowych,
 • księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie otrzymania od wydziałów merytorycznych comiesięcznych informacji,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych ( miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych) w ujęciu tradycyjnym klasyfikacji budżetowej oraz ujęciu zadaniowym w oparciu o wytyczne Ministra Finansów oraz wprowadzanie do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa " TREZOR" danych dotyczących sprawozdań,
 • sporządzanie informacji, zestawień, specyfikacji wydatków budżetowych, na podstawie ewidencji ksiegowej,
 • uzgadnianie sald kont księgowych dotyczących wydatków budżetowych oraz sald rozrachunków publicznoprawnych,
 • uczestniczenie w tworzeniu wewnętrznych procedur oraz koncepcji realizowanych zadań zasad dotyczących zasad prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości do 1-3 metrów, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,2322 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.
Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i
otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w
terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ
(korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu
archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną
poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna
nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze rachunkowości budżetowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • umiejętność: stosowania prawa w praktyce, organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office),
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość: ustawy o Policji w zakresie dotyczącym organizacji Policji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 412 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry