Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw zapewnienia technicznej obsługi urządzeń i instalacji w budynku Ministerstwa Środowiska w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Biurze Dyrektora Generalnego

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu obsługi techniczno-eksploatacyjnej pomieszczeń Ministerstwa, w tym nadzorowanie dokonywania napraw w pomieszczeniach biurowych, urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej
 • Udział w planowaniu i sprawowaniu kontroli nad przebiegiem realizacji remontów i inwestycji budowlanych w budynku Ministerstwa, w tym przygotowywanie założeń technicznych i określanie zakresu prac do wykonania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego
 • Udział w planowaniu i przeprowadzaniu w budynku Ministerstwa przeglądu instalacji i urządzeń technicznych, a także uaktualnianiu dokumentacji technicznej, dozorowej i prowadzeniu książki obiektu budowlanego
 • Dokonywanie drobnych zakupów materiałów budowlanych, artykułów elektrycznych i narzędzi
 • Monitorowanie i ewidencjonowanie wysokości zużyciaprzez poszczególnych najemców, podnajemców, a także Ministerstwo, energii elektrycznej, gazu, wody miejskiej i oligoceńskiej oraz przekazuje do wydziału właściwego ds. logistyki informacje na temat wysokości zużycia przez poszczególnych odbioców
 • Zlecanie napraw i konserwacji (serwis) urządzeń biurowych oraz pełnienie nadzoru nad ich wykonaniem
 • Monitorowanie funkcjonowania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatycznej w budynku Ministerstwa


Warunki pracy

• miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji
1. weryfikacja formalna
2. test w zakresu wymagań niezbędnych
3. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i case study

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
• umowa o pracę
• dodatek stażowy od 5% do 20%
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne i roczne)
• elastyczny czas pracy
• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
• dogodna lokalizacja
• stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo, prysznice i szafki dla rowerzystów

Informacje dodatkowe

• Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
• Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
• Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
• Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
• Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 438, 36 92 207, 36 92 847, 36 92 426
ZAPRASZAMY!


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze budowlano-remontowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie z realizacji procesu inwestycyjnego
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i rozliczaniu robót budowlanych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe techniczne
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budowlano-remontowym (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/);
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z realizacji procesu inwestycyjnego
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i rozliczaniu robót budowlanych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/BDGglsp48_2019

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry