Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Departamencie Organizacyjno- Finansowym w Wydziale Zamówień Publicznych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami wewnętrznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych
 • Opracowywanie projektów dokumentów określających wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych w GIOŚ.
 • Prowadzenie czynności po zakończeniu postępowania, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych
 • Udział w pracach komisji przetargowej powoływanej w celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań zgodnie z Pzp
 • Opracowywanie dokumentów wykorzystywanych w procesie udzielania zamówień publicznych w GIOŚ
 • Analiza i ocena możliwości zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, na podstawie rocznego planu zamówień publicznych
 • Udział w postępowaniach odwoławczych oraz procedurze kontrolnej udzielonych zamówień
 • Weryfikacja zamówień o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy Pzp


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również
osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych na poziomie eksperckim
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dostępnie do informacji publicznej, o służbie cywilnej, o Inspekcji Ochrony Środowiska, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zamówień publicznych
 • przeszkolenie z programów wspomagających proces udzielenia zamówień publicznych
 • znajomość języka urzędowego UE na poziomie średniozaawansowanym
 • przeszkolenie z programów wspomagających proces udzialania zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych z zamówień publicznych
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka urzędowego UE na poziomie średniozaawansowanym
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie posiadania dodatkowego przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry