Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Zespole Opiniodawczo-Doradczym Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i międzynarodowej współpracy policyjnej rozpatrywanych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz innych instytucji i organizacji, w których pracach uczestniczy Rzeczpospolita Polska oraz wypracowywanie propozycji stanowiska polskiej Policji w tym zakresie,
 • współuczestniczenie w pracach nad przygotowywaniem ostatecznych wersji projektów porozumień zawieranych przez jednostki organizacyjne Policji z partnerami zagranicznymi,
 • branie udziału w pracach legislacyjnych policyjnych i międzyresortowych zespołów zajmujących się wypracowaniem rozwiązań prawnych w zakresie międzynarodowej współpracy służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, wdrażania dorobku prawnego Schengen oraz planowanie kierunków rozwoju problematyki bezpieczeństwa i współpracy policyjnej w Unii Europejskiej,
 • reprezentowanie polskiej Policji w spotkaniach i w czasie negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi dotyczących opracowania projektów umów oraz porozumień międzynarodowych o współpracy policyjnej w wymiarze bilateralnym,
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz aktów prawnych wewnętrznych Komendanta Głównego Policji dotyczących różnych aspektów wykonywania międzynarodowej współpracy Policji oraz aktywności Policji na forum międzynarodowym,
 • udzielanie wsparcia prawnego, w tym opracowywanie opinii, projektów aktów prawnych i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych BMWP, w zakresie ich właściwości rzeczowej,
 • koordynowanie prac związanych z opracowaniem krajowych rozwiązań prawnych oraz rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się w toku jej realizacji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,4921 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 3 lat pracy w administracji publicznej związanej z obsługą prawną,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
 • znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 • umiejętność negocjacji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole i przekazywania wiedzy,
 • zdolności organizacyjne,
 • obsługa komputera (Pakiet MS Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z protokołu dyplomatycznego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym (C1),
 • wiedza na temat organizacji i zadań Policji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C 1
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry