Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Zabezpieczenia Obiektów KGP Biura Bezpieczeństwa Informacji

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru merytorycznego w zakresie instalacji i funkcjonowania systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu;
 • przyjmowanie zgłoszeń usterek, awarii i uszkodzeń, dokonywanie wstępnej oceny problemu, ocenianie stanu technicznego uszkodzonych części i urządzeń, usuwanie drobnych usterek,
 • monitorowanie prac firm zajmujących się obsługą serwisową, nadzorowanie prowadzonej dokumentacji technicznej systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • przygotowywanie koncepcji, opracowywanie projektów systemów, przeprowadzanie testów wstępnych wybranych do wdrożenia systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Komendy Głównej Policji,
 • przygotowywanie wstępnych kosztorysów inwestycyjnych dotyczących systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • przygotowywanie danych do dokumentacji przetargowej (SIWZ) w zakresie realizowanych inwestycji w systemach telewizji przemysłowej, systemach kontroli dostępu, systemach sygnalizacji włamania i napadu, uczestniczenie w pracach komisji odbierającej wykonane instalacje;
 • przeglądanie i przegrywanie zapisów z systemu CCTV w celu zabezpieczenia materiałów z zaistniałych zdarzeń,
 • przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników z zakresu obsługi systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie;
- nietypowe godziny pracy;
- zagrożenie naciskami grup przestępczych;
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie;
- wymuszona pozycja ciała;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
- przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,7645 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- analiza ofert spełniających wymogi formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe II stopnia techniczne o kierunku elektronika lub telekomunikacja lub kierunki pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 5 lat doświadczenia w zakresie projektowania, obsługi i wdrożeń systemów zabezpieczeń technicznych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie z zakresu projektowania instalacji systemów zabezpieczeń technicznych,
 • przeszkolenie z zakresu instalacji i obsługi systemów zabezpieczeń technicznych (CCTV, SKD, SSWiN),
 • przeszkolenie z zakresu kosztorysowania,
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP D i E,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność przygotowania danych do dokumentacji przetargowej (SIWZ) jak i samej dokumentacji do przygotowywanych postępowań przetargowych,
 • bardzo dobra wiedza z zakresu instalacji i działania systemów zabezpieczeń technicznych,
 • umiejętność dokonania drobnych napraw, usunięcia drobnych usterek w systemach zabezpieczeń technicznych,
 • umiejętność przygotowania kosztorysów i ich weryfikacji w zakresie systemów zabezpieczeń technicznych,
 • znajomość obowiązujących przepisów dla systemów zabezpieczeń technicznych oraz umiejętność ich stosowania,
 • bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Office,
 • umiejętność analizy i syntezy w celu formułowania wniosków,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy jak również umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność komunikowania się,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu instalacji i obsługi sieciowych systemów monitoringu wizyjnego,
 • przeszkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,
 • dopuszczenie do pracy na wysokościach,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • użytkowa znajomość programu AutoCad,
 • użytkowa znajomość programu Norma,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz umiejętność ich stosowania,
 • umiejętność przygotowania kosztorysów inwestycyjnych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018, poz. 412, z pózn. zm.)
 • kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie wymagania niezbędnego z przeszkolenia z zakresu projektowania instalacji systemów zabezpieczeń technicznych
 • kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie wymagania niezbędnego z przeszkolenia z zakresu instalacji i obsługi systemów zabezpieczeń technicznych (CCTV, SKD, SSWiN)
 • kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie wymagania niezbędnego z przeszkolenia z zakresu kosztorysowania
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • kopia świadectwa kwalifikacyjnego SEP D i E
 • kopia dokumentu - prawa jazdy kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzająca przeszkolenie z zakresu instalacji i obsługi sieciowych systemów monitoringu wizyjnego
 • kopia dokumentu potwierdzająca przeszkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • kopia dokumentu potwierdzająca dopuszczenie do pracy na wysokościach
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry