Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw kontroli projektów w Wydziale Kontroli w Departamencie Funduszy i Spraw Europejskich

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
UL. TAMKA 3
WARSZAWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli projektów na miejscu realizacji, kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów, obejmujących weryfikację prawidłowości i zgodności realizowanych projektów z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym m.in. sporządzanie i weryfikacja informacji pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych w celu wypełnienia obowiązków kontrolnych wynikających z Wytycznych i Zaleceń programowych.
 • Rozpatrywanie zastrzeżeń beneficjentów do informacji pokontrolnej w celu opracowania ostatecznej informacji pokontrolnej.
 • Monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych w celu potwierdzenia realizacji wydanych zaleceń.
 • Obsługa systemów informatycznych w zakresie kontroli w celu realizacji odgórnych Wytycznych i Zaleceń programowych dotyczących rejestracji przeprowadzonych kontroli, również w celu sporządzenia zestawień, pozyskiwania niezbędnych informacji.
 • Współpraca z komórkami MKiDN zaangażowanymi we wdrażanie PO IiŚ oraz Instytucją Zarządzającą PO IiŚ w celu właściwego przeprowadzania działań kontrolnych.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w przypadku zlecenia im wykonania kontroli projektu, w tym weryfikacja przygotowanych przez te podmioty dokumentów, w celu właściwego i terminowego realizowania zadań kontrolnych.
 • Opracowywanie dokumentów i wkładów z poziomu Wydzialu/Departamentu (m.in. przygotowywanie Zbiorczego sprawozdania Operatora Programu dotyczącego trwałości projektów zrealizowanych w ramach MF EOG oraz NMF 2009-14, weryfikacja informacji pokontrolnych z kontroli projektów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne w ramach MF EOG) w celu wywiązania się przez MKiDN z nałożonych na resort obowiązków.
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami projektów w celu realizacji obowiązku dotyczącego zachowania ścieżki audytu.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dofinansowanie do kart sportowych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• dobrą lokalizację,
• parking dla rowerów,
• miłą atmosferę pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- wejście główne do budynku od strony ul. Tamka przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju wieloosobowym, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu w razie potrzeby poza siedzibą urzędu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Częste wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą.
W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w kontroli projektów inwestycyjnych i/lub we wdrażaniu projektów inwestycyjnych/programów współfinansowanych ze środków europejskich lub z budżetu państwa


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa krajowego i Wspólnotowego w zakresie wdrażania funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem VIII osi priorytetowej PO liŚ 2014-2020
 • Znajomość dokumentów programowych dla perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020, w szczególności w zakresie kontroli PO liŚ
 • Szeroka wiedza w zakresie przeprowadzania kontroli projektów na miejscu, na zakończenie oraz trwałości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, wiedza specjalistyczna, umiejętności analityczne, skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, podejmowanie decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie wdrażania funduszy europejskich
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień w zakresie pomocy publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie wdrażania funduszy europejskich

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem ogłoszenie nr.....................................
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry