Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Administracyjnym

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na wniosek komórek organizacyjnych, również w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, finansowanych ze środków budżetowych oraz ze środków pochodzących z funduszy Europejskich – realizacja projektów z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, w tym: - zapewnianie zgodności prowadzonych w Ministerstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami, - opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem formalnym w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz wewnętrzną procedurą Ministerstwa, - opiniowanie i ewidencjonowanie zamówień publicznych wyłączonych spod reżimu prawnego ustawy Prawo zamówień publicznych, - uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, - sporządzanie projektów dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, protokoły z posiedzeń komisji przetargowych, - badanie i ocena ofert, - publikowanie informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami, - doradzanie pracownikom komórek organizacyjnych (m.in. w zakresie prawidłowości opisania przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, wyboru trybu postępowania, etc.)
 • zarządzanie dokumentacją z postępowań o udzielenie zamówień publicznych, również w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, finansowanych ze środków budżetowych oraz ze środków pochodzących z funduszy Europejskich – realizacja projektów z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, w tym: - prowadzenie ewidencji zamówień publicznych udzielanych w Ministerstwie dla celów sprawozdawczych, - gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - udostępnianie dokumentacji z prowadzonych postępowań kontrolerom (np. Najwyższej Izby Kontroli)


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego i ustawy o finansach publicznych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BA-4/19

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry