Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw projektowania architektury w Wydziale Projektowania Usług w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie prac projektowania architektury w ramach prowadzonych zadań, czego celem jest zapewnienie ich spójności oraz wysokiej jakości dostarczanych rezultatów prac oraz koordynacja prac całego zespołu;
 • Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na poziomie systemowym dla projektowanych usług/systemów dużej skali budowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • Konsultowanie, negocjowanie, szacowanie pracochłonności wymagań pozyskanych od właścicieli biznesowych w kontekście projektowanych usług;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej/projektowej oraz architektury usług/rozwiązań informatycznych zgodnych z przyjętymi metodykami (również na podstawie materiałów branżowych anglojęzycznych) i zarządzeniami wewnętrznymi Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • Projektowanie i optymalizowanie oraz wykonywanie analiz baz danych oraz zawartych w nich danych;
 • Opracowywanie wkładów merytorycznych do Opisów Przedmiotów Zamówienia i udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • Udział w budowie i wdrażaniu wytwarzanego oprogramowania;
 • Reprezentowanie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pozyskiwanie wymagań w sprawach dotyczących informatyzacji wymiaru sprawiedliwości w charakterze konsultanta podczas wizyt w instytucjach krajowych i zagranicznych.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 8432,28 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 4,5).

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.

Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania architektury,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętność wykonywania złożonych zapytań SQL;
 • umiejętność tworzenia modeli z wykorzystaniem języka UML;
 • umiejętność posługiwania się narzędziem Sparx Enterprice Architect;
 • umiejętność tworzenia modelu i diagramów: klas, sekwencji, przypadków użycia, stanów, procesu biznesowego;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji analitycznej;
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, planowanie i myślenie strategiczne, umiejętność współpracy, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania,
 • przeszkolenie z zakresu analizy systemowej bądź projektowania architektury,
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania wymaganiami,
 • certyfikat Prince 2 Foundation,
 • certyfikat Rational Unified Process,
 • certyfikat TOGAF,
 • umiejętność pracy w metodyce zwinnej,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami Jira/Confluence,
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem GIT,
 • umiejętność określania ryzyk w projektowanych rozwiązaniach,
 • znajomość zbioru metod modelowania MDA (Model Driven Architecture),


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy),
 • Kopie dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B1. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry