Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw koordynacji zamówień publicznych oraz współpracy finansowej z partnerami projektu w Wydziale Edukacji i Promocji Otwartości Danych Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem części formalnej procedury przetargowej na zamówienia związane z realizacją projektu Otwarte dane plus (OD+), m.in. usługi informatyczne, szkoleniowe i promocyjne. Koordynacja zamówień w projekcie.
 • Planowanie i rozliczanie wydatków projektowych Beneficjenta oraz koordynacja planów i rozliczeń Partnerów OD+.
 • Współpraca z Partnerami oraz Biurem Analiz i Projektów Strategicznych w zakresie finansowych sprawozdań z realizacji projektu.
 • Współpraca z wykonawcami umów.
 • Weryfikacja poprawności ewidencji księgowej dokumentacji w projekcie.
 • Prowadzenie rejestru umów i wydatków.


Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczne godziny pracy.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie korupcją.
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Zatrudnienie może zostać zawarte na okres związany z realizacją projektu.

Co oferujemy naszym pracownikom?

• możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
• rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
• stabilne zatrudnienie;
• ruchomy czas pracy;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
• HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
• Strefę Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
• Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w ePUAP) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 57 63.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze obsługi finansowej projektów współfinansowanych z funduszy UE lub innych zagranicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza z zakresu rozliczania projektów unijnych
 • Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej
 • Wiedza z zakresu ewidencji księgowej projektów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia archiwizacji
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Pod adresem:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista ds. finansów/MC/DODiRK/WEiPOD/9.1”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry