Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Oceny Wpływu Nawożenia na Środowisko Glebowo-Wodne w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca merytoryczna w sprawach związanych z gospodarką nawozową i ochroną środowiska przy realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2014-2020 oraz w ramach zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), w celu dostosowania sposobów przechowywania, stosowania i oddziaływania nawozów naturalnych do wymogów ochrony środowiska,
 • koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem azotanami w środowisku rolniczym, w tym realizacji dyrektywy 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, w tym współpraca z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, inspekcją ochrony środowiska, Ministerstwem Środowiska i właściwymi departamentami MRiRW przy realizacji PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 oraz w celu kształtowaniu polityki w tym zakresie oraz identyfikacji działań PROW przyczyniających się do realizacji celu dyrektywy 91/676/EWG,
 • opracowywanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych dotyczących stosowania i przechowywania nawozów i odziaływania gospodarki nawozowej na środowisko, w celu zachowania spójności prawa krajowego i unijnego oraz dostosowania sposobów przechowywania, stosowania i oddziaływania nawozów naturalnych do wymogów ochrony środowiska wynikających między innymi z regulacji Unii Europejskiej,
 • współuczestnictwo w pracach Komitetu Azotanowego oraz innych gremiów powoływanych dla potrzeb ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego oraz prowadzenie spraw związanych z działaniem Komitetu Azotanowego, w celu prezentowania stanowiska resortu oraz wypracowywania rozwiązań,
 • współpraca przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych, w celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z zakresu działań wydziału,
 • współpraca z departamentami MRiRW, innymi ministerstwami, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie stosowania i przechowywania nawozów i oddziaływania gospodarki nawozowej na środowisko, w celu wypracowania rozwiązań oraz przedstawienia stanowiska resortu rolnictwa,
 • rozpatrywanie pism, skarg, wniosków, listów i petycji obywateli, przegotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, przygotowywanie i opiniowanie materiałów oraz udostępnianie na wniosek informacji publicznych w zakresie ochrony środowiska dotyczącego gospodarki nawozowej, w celu przedstawienia stanowiska resortu oraz zapewnienia terminów wynikających z kpa,
 • opiniowanie krajowych i unijnych projektów aktów prawnych, w tym ich założeń, konwencji, porozumień, umów międzynarodowych, raportów oraz prac naukowo-badawczych dotyczących stosowania i przechowywania nawozów i oddziaływania gospodarki nawozowej na środowisko, w celu przedstawienia stanowiska resortu.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na zastępstwo.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze lub biologiczne lub o kierunku ochrona środowiska,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów z zakresu nawożenia oraz ochrony środowiska,
 • znajomość procedur legislacyjnych,
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego,
 • znajomość pracy administracyjnej,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 2-letnie doświadczenie w obszarze rolnictwa lub chemii lub biologii lub ochrony środowiska,
 • przeszkolenie z zakresu funkcjonowania administracji państwowej oraz prawa Unii Europejskiej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość zasad funkcjonowania organów UE i kompetencji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 2-letnie doświadczenie w obszarze rolnictwa lub chemii lub biologii lub ochrony środowiska,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu funkcjonowania administracji państwowej oraz prawa Unii Europejskiej,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15).
  z dopiskiem: „oferta pracy – główny specjalista w HOR– zastępstwo”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry