Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw wsparcia nadzoru finansowego nad instytucjami państwowymi oraz nadzoru nad inwestycjami finansowanymi z budżetu państwa w Wydziale ds. Finansowych w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17
00-071 WARSZAWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje obowiązki sprawozdawcze Departamentu polegające na analizie rzeczowo-finansowej dokumentacji rozliczeniowej nadzorowanych jednostek w celu dokonania okresowej kontroli wydatkowania środków budżetowych oraz oceny efektów rzeczowych realizowanych zadań.
 • Koordynuje sprawy dotyczące zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa w cz. 24 w celu dokonania oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowych na wydatki majątkowe przekazywanych nadzorowanym jednostkom.
 • Analizuje wnioski finansowe nadzorowanych jednostek w celu okreslenia potrzeb finansowych instytucji oraz sporządzenia opinii dla kierownictwa resortu.
 • Opracowuje informacje, zestawienia i wykresy na potrzeby wewnętrzne oraz na potrzeby Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ministerstwa, Najwyższej Izby Kontroli i innych podmiotów zewnętrznych oraz przygotowuje odpowiedzi na zapytania i interpelacje w celu udzielenia terminowych i wyczerpujących odpowiedzi.
 • Bierze udział w przygotowaniu wkładu do planu budżetu cz. 24 w zakresie proponowanych kwot dotacji oraz opracowania wykazu rekomendowanych przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych w celu przygotowania uzasadnienia do ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy.
 • Bierze udział w przygotowaniu sprawozdania łącznego ze stanu realizacji mierników przez jednostki podległe i nadzorowane przez Departament wraz z oceną efektów rzeczowych i oceną stopnia realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez te jednostki działalności w celu przygotowania wkładu Departamentu Dziedzictwa Kulturowego do sprawozdania z realizacji mierników na poziomie resortu, przekazywanego na potrzeby Ministra Finansów.
 • Sporządza opinie i rekomendacje w sprawie zatwierdzenia przez Ministra sprawozdań finansowych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) instytucji państwowych i współprowadzonych wpisanych do rejestru MKiDN, w tym przygotowuje na potrzeby Ministra rekomendacje w celu dokonania wyboru biegłego rewidenta na podstwie przedkładanych przez instytucje dokumentów.
 • Bierze udział w przygotowaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w celu przygotowania wkładu Departamentu na potrzeby kierownictwa resortu.


Warunki pracy

- budynek nie przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju wieloosobowym, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą.
W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Proponowany minimalny mnożnik na stanowisku: 2,4

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych w dziale finansowym, księgowym lub dziale inwestycji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, o służbie cywilnej, o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość; organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja (pisemna i werbalna), kreatywność, zorientowanie na klienta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem ogłoszenie nr.....................................
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry