Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie pod względem formalnoprawnym projektów wzorów umów oraz projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień, w tym dotyczących wykorzystania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz zapewnianie pomocy komórkom organizacyjnym Ministerstwa Środowiska w ich przygotowywaniu
 • Sporządzanie projektów opinii prawnych w sprawach z zakresu działania Ministra i Ministerstwa Środowiska
 • Przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności dotyczących organizacji urzędu
 • Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestrów aktów Kierownictwa Ministerstwa Środowiska wydawanych w formie zarządzeń, decyzji i postanowień oraz innych dokumentów, w tym pełnomocnictw i upoważnień
 • Kontrolowanie aktów prawa miejscowego, uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz statutów jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Środowiska
 • Prowadzenie obsługi spraw z zakresu audytu, kontroli zarządczej i budżetu Departamentu Prawnego oraz petycji, skarg i wniosków w zakresie właściwości Departamentu, a także przygotowywanie związanych z tym raportów rocznych
 • Udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym Ministerstwa Środowiska


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- stres związany z pracą pod presją czasu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert
2. zadanie praktyczne typu case study
3. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i pytaniami merytorycznymi

Weryfikacja wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptowane są jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.

Dokumenty wymienione w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.

Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie www.mos.gov.pl/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
• umowa o pracę
• dodatek stażowy od 5% do 20%
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• elastyczny czas pracy
• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
• pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku)
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
• dogodna lokalizacja
• stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe

• Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
• Ministerstwo Środowiska jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
• Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

ZAPRASZAMY!


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z obsługą prawną

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość: Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, Prawa zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Znajomość przepisów: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania administracji publicznej i organów państwowych
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe prawnicze
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry