Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowywaniu wniosków o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zakupem/najmem pojazdów samochodowych, środków eksploatacji do pojazdów, napraw, przeglądów okresowych i technicznych oraz ubezpieczeń pojazdów etc.
 • koordynacja i nadzór pracy kierowców zatrudnionych w MC
 • kontrola i nadzór spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz sporządzanie harmonogramów pracy, a także prowadzenie ewidencji kart drogowych
 • rozliczanie i prowadzenie kontroli merytorycznej wydatków MC poniesionych na obsługę transportową ministerstwa
 • prowadzenie i kontrola spraw związanych z przepustkami niezbędnymi do wjazdu na lotnisko, KPRM itp. oraz delegacjami służbowymi w celu prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi z budżetu MC
 • zajmowanie się kwestiami związanymi ze sposobem i trybem gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe w zakresie zużytych pojazdów


Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
Elastyczne godziny pracy;
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone
w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu logistyki lub ekonomii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z logistyką/obsługą transportową w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • wiedza specjalistyczna z zakresu logistyki i transportu
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • wiedza ogólna z zakresu prawa pracy
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność negocjowania
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnym
 • doświadczenie zawodowe w koordynowaniu pracy kierowców
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry