Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2018.

główny specjalista

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odpowiedzialność za poszczególne etapy realizacji badań reprezentacyjnych i masowych użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, w tym przygotowywanie zestawień danych wynikowych oraz analiza wyników badań, dokonywanie porównań poziomych (cechy) i pionowych (szeregi czasowe) w celu dokonania charakterystyki przemian agrarnych w rolnictwie
 • odpowiedzialność za opracowanie wzorów kwestionariuszy i ankiet dotyczących badań biometrycznych zbóż ozimych oraz ziemniaków oraz objaśnień i instrukcji, a także założeń do systemów informatycznych przetwarzających dane z badań z zakresu użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów (w tym badań struktury gospodarstw rolnych i Powszechnego Spisu Rolnego) w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia reprezentacyjnego badania użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów oraz badań masowych z tego zakresu
 • rozpoznawanie zakresu przedmiotowego i podmiotowego niezbędnego do realizacji badania, identyfikowanie i ustalanie potrzeb informacyjnych, w tym możliwości wykorzystania administracyjnych źródeł danych w celu realizacji badania struktury gospodarstw rolnych i badań dotyczących użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów zapewniając pozyskanie danych spełniających oczekiwany poziom precyzji oraz właściwy zakres informacji
 • współuczestnictwo w przekazywaniu danych z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych do baz danych krajowych, międzynarodowych, publikacji i informacji sygnalnych w celu upowszechnienia wyników badań z tego zakresu
 • współuczestnictwo w opracowaniu publikacji wydziałowych z tematu użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, współdziałanie w udostępnianiu wyników badania w celu upowszechniania danych z tego zakresu
 • dokonywanie oceny metodologii, organizacji i jakości danych z badań reprezentacyjnych użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów oraz badań masowych obejmujących te tematy w celu wypracowania właściwych metod prowadzenia badań statystycznych
 • współpraca z Eurostatem w celu wypracowania metodologii prowadzenia i opracowania badania użytkowania gruntów powierzchni zasiewów, opracowania definicji i klasyfikacji w zakresie prowadzonych badań w celu zapewnienia spójności i pełnej porównywalności wyników oraz zgodności z wymogami Eurostatu
 • proponowanie i wprowadzanie do realizacji działań w celu modernizacji i usprawnienia prowadzenia badań rolniczych z zakresu użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– praca administracyjno-biurowa
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A, jedna na piętrze 6 w bloku B.
– Praca przy komputerze

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Zatrudnienie na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 000 złotych + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. Kandydatki / kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki / kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42, 608 33 29.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne (np. biologiczne) lub ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy związanej z prowadzeniem badań statystycznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym – B2
 • znajomość zagadnień z zakresu produkcji rolniczej, w tym roślinnej oraz umiejętność oceny faktów i informacji statystycznych w celu prowadzenia analiz
 • podstawowa wiedza o badaniach statystycznych w obszarze rolnictwa – metodologia, zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna
 • współpraca
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem badań statystycznych z zakresu rolnictwa
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów formalno-prawnych UE związanych z badaniem struktury gospodarstw rolnych umiejętność prowadzenia analiz porównawczych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego rolniczego lub pokrewnego (np. biologicznego) lub ekonomicznego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia w pracy związanej z prowadzeniem badań statystycznych
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym – B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy związanej z prowadzeniem badań statystycznych z zakresu rolnictwa
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry