Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw nadzoru geodezyjnego i kontroli w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kraków ul. Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, zażalenia i pisma w celu sprawowania nadzoru nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Przeprowadzanie kontroli urzędów w zakresie zgodności działań administracji geodezyjnej i kartograficznej z obowiązującymi przepisami prawa w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji przypisanych im zadań, a także kontroli instytucji i przedsiębiorców w celu sprawdzenia zgodności wykonywania prac geodezyjnych z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla których organem I i II instancji, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności: odmowy przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioru danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac, sporu co do zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty. Przygotowywanie projektów decyzji odwoławczych oraz zapewnienie kontroli instancyjnej w sprawach zakończonych decyzjami administracyjnymi i przygotowanie projektów decyzji dotyczących stwierdzenia nieważności wydanych rozstrzygnięć lub wznowienia postępowania
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających wobec geodetów uprawnionych, wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, celem zbadania, czy wypełniają oni zadania w tym zakresie z należytą starannością oraz - w przypadkach uzasadnionych – sporządzanie wniosków do rzecznika dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii o wszczęcie postępowania wyjaśniającego


Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; wyjazdy służbowe do starostw powiatowych

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
- regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
- bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w aktywnościach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych), dopłatę do kart sportowych,
- parking dla rowerów,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 838 lub (12) 39 21 443

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w geodezji- potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • specjalistyczne uprawnienia zawodowe (określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne) do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych- potwierdzone kserokopiami uprawnień
 • znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność pracy na komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • kreatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia specjalistycznych uprawnień zawodowych (określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne) do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry