Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny inspektor mostowy Departament Technologii Budowy Dróg

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje harmonogram i pełni rolę wiodącą w przeprowadzaniu z poziomu centrali, na terenie całego kraju, corocznej inspekcji w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie technicznym drogowych obiektów inżynierskich
 • Samodzielnie inicjuje i wnioskuje wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie utrzymania, w tym w aspekcie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich
 • Samodzielne identyfikuje i raportuje problemy związane ze stanem technicznym obiektów inżynierskich oraz monitoruje koordynowane przez Wydział Mostów (w obszarze planów centralnych) działania Oddziałów w przedmiotowym zakresie opracowanie i przedstawianie rocznego „Raportu o stanie mostów”
 • Samodzielnie opracowuje i przedstawia roczny „Raport o stanie mostów”
 • Uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu systemu wspomagającego zarzadzanie drogowymi obiektami inżynierskimi
 • Opiniuje, w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, dokumentację projektową rozpatrywaną przez RT, ZOPI, KOPI i uczestniczy w posiedzeniach RT, ZOPI, KOPI
 • Samodzielnie przygotowuje i prowadzi szkolenia bądź pojedyncze wykłady/prezentacje wewnętrzne dla Inspektorów Mostowych
 • Uczestniczy w przygotowaniu opinii do projektów aktów legislacyjnych oraz przepisów technicznych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości, praca na wysokości),
- praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w projektowaniu, budowie lub zarządzaniu obiektami budowlanymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub inżynieryjnej mostowej lub inżynieryjnej drogowej lub inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa Prawo budowlane
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Word i Excel
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, pozwalające na sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kontroli technicznej utrzymania obiektów mostowych bez ograniczeń
 • Ukończony specjalistyczny kurs na uczelni technicznej w zakresie przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub inżynieryjnej mostowej lub inżynieryjnej drogowej lub inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia uprawnień budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, pozwalające na sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kontroli technicznej utrzymania obiektów mostowych bez ograniczeń
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalistycznego kursu na uczelni technicznej w zakresie przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
  ul. Wronia 53 00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DTB GIM2)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi