Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

audytor wewnętrzny do spraw IT w Biurze Kontroli i Audytu (BKA 58/2023)

00-580 Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza zadania audytowe zapewniające, w tym programuje zakres i harmonogram audytów, przeprowadza analizę ryzyka, ustala stan faktyczny zgodnie z metodyką obowiązującą w audycie, formułuje oceny i zalecenia dotyczące stanu kontroli zarządczej w obszarach działania komórek organizacyjnych MSZ właściwych dla informatyki i bezpieczeństwa.
 • Przeprowadza czynności doradcze w zakresie uzgodnionym z kierownikiem jednostki dotyczące usprawnień w systemie kontroli zarządczej MSZ.
 • Przeprowadza czynności sprawdzające i dokonuje oceny działań jednostki podjętych w ramach realizacji zaleceń audytowych.
 • Przeprowadza identyfikację i analizę ryzyk, wpływających na realizację celów MSZ oraz na bieżące funkcjonowanie i stan zasobów dla potrzeb planowania długoterminowego (rocznego i wieloletniego).
 • Uczestniczy, w zakresie określonym przez kierownika komórki audytu wewnętrznego, w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów audytu oraz sporządzaniu sprawozdań z wykonania tych planów.
 • Uczestniczy, w zakresie określonym przez kierownika komórki audytu wewnętrznego, w przygotowaniu dla kierownika jednostki i Komitetu Audytu zbiorczych informacji i ocen dotyczących stanu, istotnych ryzyk i proponowanych usprawnień kontroli zarządczej.
 • Dokumentuje czynności i zdarzenia mające istotne znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego.
 • Uczestniczy, w zakresie określonym przez kierownika komórki audytu wewnętrznego, w działaniach mających na celu ciągłe podnoszenie jakości audytu wewnętrznego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.      Zagrożenie korupcją.


3.      Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Inne informacje:
Dziennik Podawczy:
czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.


do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa


lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy


z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.


 


Osoba wybrana do zatrudnienia, która urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r., będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy


z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r.


poz. 2141 – j.t. z późn. zm.)


Informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań
Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania


Dokumenty w języku polskim opatrzone podpisem
Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.


Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, a następnie odwzorowane cyfrowo w przypadku skorzystania z kwestionariusza aplikacyjnego on-line. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.


Wymogi dotyczące uznania dyplomu studiów wyższych na uczelni zagranicznej
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach
Kontakt:
W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.


Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 8751 email: rekrutacja@msz.gov.pl


Informacja o pracodawcy:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze przeprowadzania audytów IT

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Szkolenia zawodowe z zakresu audytu.
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych określonych w przepisach prawa dla stanowiska audytor wewnętrzny, zgodnie z ustawą o finansach publicznych: • zdany egzamin potwierdzony certyfikatem: Certified Internal Auditor (CIA) lub Certified Government Auditing Professional (CGAP) lub Certified Information Systems Auditor (CISA) lub Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) lub Certified Fraud Examiner (CFE) lub Certification in Control Self Assessment (CCSA) lub Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) • lub złożony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów • lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych regulujących kwestie związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego.
 • Posiadanie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie realizacji zadań audytu wewnętrznego, w tym m.in. znajomość technik i metodyki audytu wewnętrznego, standardów audytu wewnętrznego, analizy ryzyka.
 • Znajomość innych dokumentów określających zasady przeprowadzania audytów IT.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Zdany egzamin potwierdzony Certyfikatem: Certified Information Systems Auditor (CISA).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń zawodowych w zakresie audytu.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742).
 • Oświadczenie o przebiegu kształcenia w zagranicznych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Oświadczenie o niewspółpracowaniu z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia Certyfikatu: Certified Information Systems Auditor (CISA).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kwestionariusz aplikacyjny on-line (preferowany)
  lub
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BKA 58/2023

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  26/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi