Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

audytor wewnętrzny samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego

00-926 Warszawa Wspólna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza, w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju, roczny plan audytu wewnętrznego, oparty na analizie ryzyka, uwzględniający cele, zadania i priorytety organizacji wynikające z Planu działalności oraz wytycznych ministra kierującego działem, Komitetu Audytu oraz Ministra Finansów; sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu, informację z zakresu realizacji zadań w zakresie audytu wewnętrznego w danym roku oraz inne dokumenty dla Ministra Finansów, ministra kierującego działem oraz Komitetu Audytu w celu przekazania informacji na temat funkcjonowania kontroli zarządczej i działalności audytu wewnętrznego w GUGiK.
 • Przeprowadza audyty planowe, poza planem oraz zlecone, przeprowadza czynności sprawdzające oraz monitoruje wykonanie zaleceń audytu w celu zapewnienia kierownika jednostki o adekwatności, skuteczności i efektywności systemu i procesów kontroli, ładu organizacyjnego i zarządzania ryzykiem funkcjonujących w Urzędzie. Prowadzi czynności doradcze, w tym składa wnioski mające na celu usprawnienie ww. procesów.
 • Przygotowuje programy zadań audytowych, na podstawie analizy ryzyka określa m.in. cele i zakres tych zadań, dokumentuje zgromadzone informacje i ustalenia stanowiące podstawę wniosków i wyników audytu oraz sporządza sprawozdania z przeprowadzenia audytu w celu zapewnienia prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie zgodnie z przepisami prawa, międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, procedurami wewnętrznymi, oceną ryzyka oraz potrzebami audytu.
 • Ustala zasady i procedury związane z funkcjonowaniem komórki audytu wewnętrznego oraz prowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie w celu zapewnienia działalności audytu zgodnie z prawem, standardami i dobrymi praktykami.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną, ewidencjonuje pisma wpływające i wychodzące, udziela odpowiedzi na pisma, archiwizuje dokumentację biurową w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów audytowych.


Warunki pracy

− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. − Obsługa standardowych urządzeń biurowych − Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. − Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy) − Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych − Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym − Praca w warunkach narażenia na stres − Wyjazdy służbowe − Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnejInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • trzynaste wynagrodzenie, • nagrody uznaniowe, • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń), • pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport), • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK. Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu). Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia. Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru. W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli, w tym min. 2 lata w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • W przypadku braku szczególnych uprawnień ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, organizowanych przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • Posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub złożony w latach 2003 – 2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadanie uprawnień biegłego rewidenta
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Dobra znajomość problematyki związanej z absorpcją funduszy unijnych.
 • Praktyczna znajomość problematyki rachunkowości budżetowej.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych w administracji publicznej.
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Samodzielność, odpowiedzialność.
 • Systematyczność, dokładność.
 • Asertywność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień audytora wewnętrznego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 107430 – audytor wewnętrzny AW/1”
  lub
  za pośrednictwem platformy ePUAP /887pujdw65/skrytka
  lub
  na adres mailowy rekrutacje@gugik.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/10/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi