Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Audytu Wewnętrznego w Biurze Kontroli i Audytu

00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­­Przeprowadza czynności audytowe – zadania zapewniające oraz czynności doradcze (konsultacje, doradztwo, udział w zespołach, usprawnienia, szkolenia); w ramach zadań wykonuje zaplanowane testy, gromadzi i sporządza akta oraz dokonuje ich oceny.
 • ­Dokonuje przeglądu i wstępnej oceny wybranych elementów kontroli zarządczej oraz przeprowadza analizę ryzyka w zadaniu audytowym.
 • ­Opracowuje projekty ustaleń z audytu oraz sprawozdań, przygotowuje informacje z wykonanych audytów i przedstawia ich wyniki bezpośredniemu przełożonemu, dyrektorom audytowanych komórek, Komitetowi Audytu oraz Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej.
 • ­Przeprowadza czynności sprawdzające i przygotowuje na ich podstawie informacje dla dyrektorów audytowanych komórek.
 • ­Zapewnia obsługę organizacyjną Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej m.in. poprzez dokumentowanie czynności i uchwał podejmowanych przez Komitet, w tym sporządza projekt protokołu z posiedzeń Komitetu oraz opracowuje projekty dokumentów przygotowywanych przez Komitet, w zakresie określonym przez Przewodniczącego Komitetu.
 • ­Gromadzi dane związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej we współpracy z komórkami audytu wewnętrznego w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra.
 • ­Przygotowuje zbiorcze informacje o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ­Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/Oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow

 • ­Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

 • Do ofert składanych mailowo należy dołączyć zeskanowane własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • ­Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • ­W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu.

 • ­W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

 • ­Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

 • Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15). 

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ­­­Zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • ­Jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA) lub złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • ­Znajomość standardów i metodologii audytu
 • ­Znajomość międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, opracowanych przez The Institute of Internal Auditors
 • ­Znajomość Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ­Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • ­Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • ­Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego wskazanych w wymaganiach niezbędnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2022-09-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

  Aplikację można złożyć:
  - przez Internet za pomocą ePUAP
  - mailowo na adres: rekrutacja@mrips.gov.pl
  - osobiście w siedzibie urzędu
  - przesłać pocztą

  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym, temacie maila, na kopercie: BKA-5
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRiPS)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  10/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi