Ta oferta pracy nie jest już aktywna.

asystent - Warszawa, mazowieckie

Od: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

| Ostatnia aktualizacja:20-09-2017

Rodzaj pracy: Pełny etat

Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony

Liczba wakatów: 1

Minimalne doświadczenie: 1 rok

Wykształcenie Wyższe licencjackie

Branża: Oferty pracy na Administracja Publiczna

Oferta pracy, na którą zgłaszasz swoją kandydaturę wymaga wypełnienie formularza bezpośrednio na stronie Pracodawcy. Klikając na "Zgłoś kandydaturę" zostaniesz przekierowany do strony internetowej Pracodawcy

Opis stanowiska pracy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

asystent

ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie wszelkich czynności mających na celu prawidłowe prowadzenie wskazanego sekretariatu oraz zastępowanie pracowników wykonujących te same zadania w innych sekretariatach komórek organizacyjnych Zakładu
 • odbieranie, rejestrowanie w dziennikach korespondencyjnych i przekazywanie właściwym pracownikom korespondencji, zgodnie z dekretacją lub według określonych zasad, celem zapewnienia właściwego obiegu korespondencji w Zakładzie
 • prowadzenie rejestrów i innych wykazów niezbędnych w celu prawidłowego prowadzenia spraw w danym sekretariacie oraz rozdzielanie prasy codziennej
 • prowadzenie spraw w zakresie absencji pracowników właściwej komórki organizacyjnej w celu naniesienia odpowiednich informacji, m. in. na listę obecności
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, odbieranie poczty ze skrzynki elektronicznej oraz obsługiwanie urządzeń biurowych w celu wsparcia bieżącej pracy naczelnika wydziału, zastępcy naczelnika wydziału oraz pracowników właściwej komórki organizacyjnej
 • zbieranie zapotrzebowań na materiały biurowe od pracowników danej komórki organizacyjnej, przekazywanie ich do odpowiedniej osoby oraz rozdzielanie otrzymanych z magazynu materiałów
 • porządkowanie i przygotowanie, w zakresie swojej właściwości, dokumentów jawnych w celu przekazania ich do Archiwum Zakładu lub do brakowania
 • przygotowywanie pism, zestawień, analiz i innych danych na polecenie naczelnika wydziału lub zastępcy naczelnika wydziału w celu wsparcia ich bieżącej pracy


Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Praca wymaga od pracownika przemieszczania się pomiędzy piętrami w celu realizacji powierzonych zadań.

Warunki pracy:
1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
6) duża różnorodność dokumentów oraz informacji, które należy dobrze i szybko zidentyfikować, a także w krótkim czasie przekazać właściwym osobom.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr ogłoszenia z BIP KPRM.

Proponowane wynagrodzenie to ok. 2024 zł brutto + ew. wysługa lat.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania (bip.zer.msw.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Oswiadczenie-kandydata.html).
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji umieszczonych w części "WARUNKI PRACY").

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- próbka pracy kancelaryjnej,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, komputer, niszczarka, kserokopiarka) oraz poczty elektronicznej)
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność współpracy
 • znajomość programów MS Word, MS Excel
 • umiejętność działania w sytuacjach pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie umiejętności interpersonalnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Oferta pracy, na którą zgłaszasz swoją kandydaturę wymaga wypełnienie formularza bezpośrednio na stronie Pracodawcy. Klikając na "Zgłoś kandydaturę" zostaniesz przekierowany do strony internetowej Pracodawcy