Opis stanowiska pracy


Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw kontroli merytorycznej dokumentów finansowo-księgowych oraz ds. analizy kosztów, planowania rzeczowo-finansowych wydatków budżetowych jednostki w Pierwszym Dziale Logistyki KLL1

43-300 Bielsko-Biała T. Sixta 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje pod względem merytorycznym dokumenty księgowe
 • Monitoruje zaangażowanie wydatków i proponuje zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków budżetowych jednostki
 • Obsługuje system SFINKS moduł SzafinPlus w zakresie ewidencji wniosków, umów, faktur, rachunków, not księgowych
 • Sporządza zestawienia, analizy i sprawozdania dotyczące kosztów w podziale na rodzaje kosztów i miejsce powstawania kosztów
 • Sporządza zestawienia, analizy, sprawozdania z zakresu właściwości komórki organizacyjnej


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 4234,60 zł brutto

 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)

 • Nagrody jubileuszowe

 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • Dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS

 • Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00

 • Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy

 • Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie

 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka, kserokopiarka
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w budynku V piętrowym; przestrzeń pracy KIS: parter, IV; V piętro
  Budynek wyposażony w dźwig osobowy oraz w platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – wejście główne

 • Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – parter budynku, w przestrzeni US
  Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (art. 2 pkt 3, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696)  m.in. osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku w przestrzeni publicznej – przed budynkiem US

 • Budynek, otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – głównie osób z niepełnosprawnościąInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Osoba podejmująca zatrudnienie w służbie cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1110).


O terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania selekcyjnego kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu będą informowani telefonicznie w terminie późniejszym.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.


Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.


List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


Wzory oświadczeń umieszczone są na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen)


Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych podlegają usunięciu/zniszczeniu, o którym mowa w Zarządzeniu  Nr 19/2022 Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej w Krajowej Informacji Skarbowej.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 64.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i biurowych
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dokładność i sumienność
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość podstaw rachunkowości/księgowości


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane
 • W przypadku dołączenia kopii dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań formalnych sporządzonych w języku obcym należy przedstawić ich tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • Oświadczenie osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen)
 • Wzory oświadczeń umieszczone są na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Krajowa Informacja Skarbowa
  ul. T. Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem „oferta pracy – asystent KLL1- zastępstwo”

  – w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej, ul. T. Sixta 17 jest wystawiona skrzynka na dokumenty dla klientów, do której kandydaci mogą składać oferty – bez otrzymania potwierdzenia wpływu,
  – nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym – oferty prosimy przesyłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej
  ePUAP: /KIS/SkrytkaESP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi