Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

zastępca kierownika oddziału do spraw w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie, nadzór i koordynacja zadań pracowników Oddziału Informatyki w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, ochrony antywirusowej oraz utrzymywania sprawności technicznej platform internetowych WWW, Bip, Uwinet oraz poczty elektronicznej.
 • Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu oraz wykonywaniem kopii zapasowych systemów i danych przechowywanych centralnie.
 • Zapewnienie prawidłowego i ciągłego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, ochrony antywirusowej oraz utrzymanie sprawności technicznej platform internetowych WWW, Bip, Uwinet oraz poczty elektronicznej.
 • Prowadzenie inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania wykorzystywanego w ZUW za pomocą poprogramowania e-Audytor oraz kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania w zasobach infrastruktury informatycznej ZUW za pomocą oprogramowania „e-Audytor”.
 • Tworzenie procedur wewnętrznych wynikających z utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji (SZBI), utrzymanie aktualnych procedur i instrukcji SZBI w obszarze danych przetwarzania w systemach informatycznych oraz udział w opracowywaniu procedur dotyczących polityki bezpieczeństwa informacji.
 • Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług teleinformatycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
 • Współpraca z informatykiem wojewódzkim w zakresie opracowywania planów zakupów inwestycyjnych i innych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie informatycznym; nadzór nad realizacją umów teleinformatycznych, a także nad podmiotami zewnętrznymi w zakresie serwisowania systemów oraz naprawami gwarancyjnymi sprzętu.


Warunki pracy

• Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
• praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
• Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
• Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej – praca z dokumentami,
• Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji),
• Oświetlenie dzienne i sztuczne.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy:
• Terminowo wypłacane wynagrodzenie ok. 48 000 zł brutto rocznie
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Praca w korpusie służby cywilnej
• Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od oceny półrocznej
• Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.
• Możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych
• Dogodne i elastyczne godziny pracy
• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
• Szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego
• Możliwość awansu poziomego i pionowego
• Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)
• Możliwość refundacji części kosztów studiów i kursów językowych
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 439.

REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
- Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
- Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
- Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
- Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
- Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
- Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
- Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr
w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
- Rozmowa kwalifikacyjna
- Test umiejętności
5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
- Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
- Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na inne stanowiska”.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
związany z administrowaniem stronami lub systemami teleinformatycznymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • odbyte szkolenia w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie dokumentacji technicznych (B2)
 • dobra znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office
 • Znajomość polskich aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Umiejętność opracowywania SIWZ do postępowań przetargowych oraz analiza ofert (wymagana jest wiedza techniczna niezbędna do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia)
 • Umiejętność diagnozowania awarii sprzętu komputerowego i sieciowego
 • Umiejętność obsługi sprzętu audio-video wykorzystywanego przy konferencjach (kostka dziennikarska, cyfrowy mikser audio, cyfrowy mikser video, projektor multimedialny, nagłośnienie przewodowe i bezprzewodowe)
 • Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Ms Windows 2012/2016 Server (AD, WSUS, DNS, GPO, Klastry, LDAP, IIS, PowerShell)
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Ms Windows XP/VISTA/7/8/8.1/10
 • Umiejętność administrowania, tworzenia i analizowania zapytań do baz danych Ms SQL 2005, Ms SQL 2012 oraz Ms SQL 2016
 • Umiejętność administrowania, tworzenia i analizowania zapytań do baz danych My SQL
 • Podstawowa umiejętność administrowania bazami danych ORACLE
 • Bardzo dobra znajomość sytemu operacyjnego Linux Centos, w tym umiejętność tworzenia skryptów w BASHu
 • Umiejętność konfiguracji router’ów i przełączników CISCO
 • Umiejętność konfiguracji przełączników 3COM oraz HP
 • Umiejętność konfiguracji router’ów DrayTek
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń FortiNet (FortiGate, FortiAnalyzer, FortiManager)
 • Umiejętność analizy ruchu sieciowego (tcpdump, ettercap)
 • Umiejętność wykonywania podstawowych testów penetracyjnych (m. in. Kali Linux, metasploit)
 • Dobra znajomość technologii Blade INTEL oraz Blade IBM
 • Dobra znajomość technologii bibliotek taśmowych firm Imation oraz IBM oraz macierzy dyskowych IBM oraz EMC
 • Umiejętność opracowywania dokumentacji SZBI w oparciu o KRI oraz inne przepisy polskiego prawa;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad administracji kontem instytucji na platformie ePUAP2
 • znajomość języka PHP oraz C
 • znajomość systemu EZD
 • dyspozycyjność
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szkolenia w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry