Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 09/12/2019.

Zastępca kierownika działu w Dziale Hodowlanym

Warszawa, mazowieckie

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Opis stanowiska pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Monitorowanie i raportowanie nt. stanu liczebnego i zdrowotnego zwierząt
 • Nadzorowanie podległych pracowników
 • Planowanie, rozliczanie i nadzór czasu pracy podległych pracowników
 • Uczestniczenie w codziennych odprawach hodowlanych
 • Nadzorowanie prowadzenia ksiąg rodowodowych i współpraca z koordynatorami
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej
 • Przygotowywanie materiałów do dokumentacji przetargowej
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w budynku Działu Hodowlanego oraz poza nim. Brak możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe profilowe: zoologia, zootechnika, weterynaria, ochrona środowiska
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w danej dziedzinie lub przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego oraz 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania ludźmi
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera
 • Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, 1669) w przypadku spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Pożądane kompetencje: myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, gotowość do rozwoju zawodowego, komunikatywność, dyskrecja, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją, umiejętność planowania i rozliczania czasu pracy oraz umiejętność motywowania, zarządzania informacjami, zarządzania przez cele

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w danej dziedzinie lub przynajmniej 4 lata doświadczenia zawodowego oraz 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania ludźmi
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym
 • Znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem
 • Licencja dla kierowców i osób obsługujących pojazdy drogowe przewożące żywe zwierzęta
 • Znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa o pracownikach samorządowych oraz środowisko prawne związane z ogrodami zoologicznymi

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisane własnoręcznie;
 • obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisane własnoręcznie. Obowiązek informacyjny jest zamieszczony na stronie BIP łącznie z ogłoszeniem o naborze;
 • list motywacyjny w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisany własnoręcznie;
 • oświadczenie kandydata (scan) w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisane własnoręcznie. Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.bip.zoo.waw.pl w zakładce Rekrutacja.

Powyższe dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 23.06.2019 r. włącznie:

 • w wersji elektronicznej pdf na adres: kadry@zoo.waw.pl
 • w wersji papierowej na adres: Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa.

Wiadomość w wersji elektronicznej lub kopertę z dokumentami papierowymi należy zatytułować: „Aplikacja na stanowisko: Zastępca kierownika działu w Dziale Hodowlanym”.

Dokumenty, które nie spełniają wymagań niezbędnych lub wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane i wraz z dokumentami kandydatów nieprzyjętych pozostaną w naszej bazie kandydatów.

Osoba, która w wyniku naboru zostanie wybrana na ww. stanowisko, będzie zobowiązana dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i kwalifikacje wymagane przez Pracodawcę i zgodne z oświadczeniami złożonymi w Curriculum Vitae.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zoo.waw.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej 1/3 w Warszawie.

Prezentacja firmy

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
09/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Kadra zarządzająca , Praca Weterynaria , Praca Inżynieria , Praca BHP / Ochrona środowiska
do góry