Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

terenowy inspektor mostowy do spraw utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA w Olsztynie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. Sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad realizacją przeglądów zleconych w celu właściwego ich przeprowadzania oraz wnioskowania działań na tych obiektach
 • Analizowanie wyników przeglądów obiektów inżynierskich oraz określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich
 • Przygotowywanie propozycji podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Prowadzenie ewidencji obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów. Gromadzenie i weryfikowanie danych o obiektach inżynierskich oraz ich stan techniczny,
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie stanu drogowych obiektów inżynierskich i gospodarki mostowej,
 • Obsługiwanie programu komputerowego System Gospodarki Mostowej służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach w celu gromadzenia informacji ewidencyjnych, wyników przeglądów obiektów, generowanie zestawień oraz wspomagania procesu planowania robót.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich
 • Znajomość obsługi komputera - Pakiet MS-Office
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia Uprawnień budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadających im uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: TIM Z-4 Olsztyn)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry