Opis stanowiska pracy


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych w Oddziale Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (ŚR/V/4)

35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi obsługę finansową Oddziału z zakresu dotowanych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. prowadzi ewidencje wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym, sporządza harmonogramy wypłat, miesięcznych zapotrzebowań na podstawie zawartych umów pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego oraz prognozy wydatków, sporządza polecenia przekazania środków i sprawozdania z wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa,
 • bierze udział w pracach wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat i szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi,
 • przeprowadza kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania środków finansowych otrzymanych z budżetu państwa,
 • przygotowuje projekty wniosków Wojewody do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków finansowych z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzi formalną i merytoryczną weryfikacje wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
 • prowadzi rozliczenia dotacji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych,
 • prowadzi ewidencje zadań finansowanych z budżetu państwa z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz usuwania skutków ruchów osuwiskowych lub przeciwdziałania tym zdarzeniom,
 • uczestniczy w pracach wojewódzkiego zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.


Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.


Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.


Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497).


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 8671210Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych – powyżej półtora roku.
 • Znajomość przepisów ustaw: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; o finansach publicznych; prawo zamówień publicznych; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o kontroli w administracji rządowej; o służbie cywilnej; kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających niezbędne powyżej półtoraroczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i okres doświadczenia zawodowego).
  • Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
  lub przez EPUAP na adres skrytki
  /PUWRzeszów/Skrytka ESP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  20/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi