Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw eksploatacji branży elektrycznej w Zespole Eksploatacji Wydziału Zaopatrzenia

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dbanie o stałą sprawność eksploatacyjną obiektów służbowych Policji województwa opolskiego, a w przypadkach awaryjnych dążenie do szybkiego usunięcia awarii środkami własnymi lub zleconymi, mając na celu zminimalizowanie skutków awarii i oszczędność środków finansowych.
 • Opracowywanie planów materiałowo-finansowych zaopatrzenia, w zakresie materiałów elektrycznych oraz planów finansowych w zakresie opłat za energię elektryczną, konserwacji i napraw dźwigów.
 • Przygotowywanie umów na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, sprzedaży energii elektrycznej oraz sporządzanie niezbędnej dokumentajci dla procedur udzielania zamówień z tym zakresie.
 • Przygotowywanie umów konserwacji urządzeń dźwigowych, urzadzeń wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, agregatów prądotwórczych oraz umów z podmiotami spoza resortu korzystających z energii elektrycznej pośrednio dostarczanej prez KWP.
 • Realizacja wydaktów w zakresie przyznanych pozycji budżetowych, wyłącznie do wysokości przydzielonych środków. Zatwierdzanie pod względem merytorycznym wszystkich realizaowanych wydatków.
 • Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad pracą elektromonterów, techników ds. pomiarów oraz weryfikowanie sporządzanej przez nich dokumentacji.
 • Dokonywanie bieżących prezglądów administrowanych obiektów z określeniem zakresu niezbędnych prac remontowych oraz spisaniem stosownego protokołu.


Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie w wys. ok. 3150 zł.
Ponadto Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wypłaca wysługę lat, nagrodę jubileuszową, nagrody kwartalne oraz nagrodę roczną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym charakterze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia elektryczne: świadectwa kwalifikacyjne - E,D
 • Samodzielność, terminowość, sumienność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi komputera.
 • Odporność na stres.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw kwalifikacyjnych elektrycznych - E,D
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry