Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 09/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw utrzymania dróg w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

GDDKiA Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie i analizowanie stanu technicznego dróg oraz określanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych od strony merytoryczno-technicznej, prowadzenie analizy kosztów utrzymania oraz monitoringu wydatków w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na poziomie oddziału,
 • przygotowywanie opracowań niezbędnych w bieżącej pracy Punktu Informacji Drogowej (PID) – np. operaty zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie informatorów Zimowego Utrzymania Dróg dla mediów oraz Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz uczestnictwo w pracach PID,
 • koordynacja procesu przekazywania informacji ( o sytuacji na drogach, o ruchu drogowym oraz o możliwych objazdach) ze szczególnym uwzględnieniem terminowości, współpraca z właściwymi służbami w szczególności z Policją i Strażą Pożarną,
 • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych, budowy i przebudowy chodników,
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą MOP tj. przygotowywanie materiałów do przetargu, udział w przeprowadzeniu postępowania, a następnie kontrola dzierżawców. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów oraz współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego oraz z Urzędami Celnymi w zakresie kontroli nacisków osi, masy i wymiarów pojazdów ciężarowych,
 • prowadzenie działań związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem ( m.in. systemów osłony wizyjno-meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej ) oraz prowadzenie spraw związanych z przystankami komunikacyjnymi,
 • współpraca z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z bieżącego i zimowego utrzymania dróg, opracowywania Programów Inwestycji i Aneksów do nich oraz analiza i udzielanie odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej,
 • kontrola i prowadzenie wydawania decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach przejazdów pojazdów nienormatywnych krajowych przewoźników drogowych i uzgadniania tras przejazdów, kontrola i prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi oraz prowadzenie monitoringu procedur odszkodowawczych, decyzji i postanowień administracyjnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w biurze i w terenie
- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów
służbowych na terenie kraju,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy
monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego
nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są
dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób
niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego sprawdzianu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna, z pięcioma kandydatami, którzy z pisemnego sprawdzianu
wiedzy uzyskają najwięcej punktów a w przypadku nie przeprowadzenia pisemnego
sprawdzianu, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kielce.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (41) 34-03-924


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze drogownictwa,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość sieci drogowej województwa,
 • znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • obsługa komputera w tym dobra znajomość programów Pakietu Office
 • kompetencje – wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry