Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/06/2021.

starszy specjalista

Gdynia, pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw utrzymania obiektów budowlanych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje przeglądy techniczne obiektów rocznych i pięcioletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W oparciu o wykonane protokoły przygotowuje materiały niezbędne do zlecania wykonania siłami własnymi bądź w drodze udzielenia zamówienia publicznego, remontów i napraw oraz zaistniałych awarii instalacji i urządzeń obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • prowadzi ewidencję lokali mieszkalnych, określa i nalicza czynsze przy użyciu programu „UNISOFT-CZYNSZE”, rozlicza zużycia wody i ciepła przez najemców tychże lokali, prowadzi korespondencję związaną z administrowaniem lokalami, przejmuje/przekazuje do zasiedlenia lokale, zawiera umówy najmu, przygotowuje materiały dla Komisji Mieszkaniowej i sprawozdania dla GUS w zakresie „mieszkaniówki”.
 • prowadzi książkę obiektu budowlanego, nadzoruje zlecone roboty budowlane oraz zlecone naprawy awarii, uczestniczy w komisyjnych odbiorach robót
 • dokonuje kontroli eksploatacji budynków i pomieszczeń z uwagi na sposób ich użytkowania i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz racjonalność gospodarki lokalowej
 • prowadzi korespondencję w sprawach związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości, w tym w sprawie wyrażenia zgody na zmianę użytkowania z określeniem warunków, wezwania do przywrócenia stanu przed dokonaniem niedozwolonych przeróbek przez najemców
 • zbiera, gromadzi i wstępnie kwalifikuje potrzeby remontowe dla wszystkich komórek Urzędu Morskiego w Gdyni
 • przygotowuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia w zakresie merytorycznego opracowania przedmiotu zamówienia i warunków umowy dla realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • opracowuje dane do sprawozdań, planów robót remontowych w zakresie wykonywanych zadań


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 metrów


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)


• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru


• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,


• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3 927,78 zł.  do 4 198,03 zł. + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne


• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu


• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 95 lub 59 84 81 990 wew.990Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne w obszarze budownictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze budownictwo

pozostałe wymagania niezbędne:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nieograniczone lub ograniczone
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów powiązanych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówień publicznych i innych związanych z realizacją umów
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym lub instalacje i sieci cieplne, wentylacyjne, gazowe wodociągowe i kanalizacyjne lub w trakcie zdobywania
 • znajomość programu Norma, programów CAD


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-27
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - 78149

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
11/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry