Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ds. kontaktów z mediami w Wydziale Prawnym

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz ul. ks. P. Skargi 2


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie polityki informacyjnej i realizowanie strategii wizerunkowej Inspekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Zbieranie i przetwarzanie informacji o bieżącej działalności Inspekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Przygotowywanie komunikatów w celu przekazania informacji o działalności Inspekcji, a w szczególności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym materiałów informacyjnych do zamieszczenia na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Obsługa dziennikarska oraz uczestniczenie w spotkaniach i wydarzeniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – w roli specjalisty ds. kontaktów z mediami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Monitorowanie informacji dotyczących Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazujących się w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie polemik, sprostowań i odpowiedzi na pytania dziennikarzy
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Rzecznikiem prasowym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 • Stosowanie nowoczesnych metod przekazu informacji do społeczeństwa, w tym nadzór nad stroną internetową i BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska


Warunki pracy

Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres. Praca administracyjno–biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie należy zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe dziennikarstwo, komunikacja społeczna lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w zakresie public relations lub współpracy z mediami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów dotyczących działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, a w szczególności wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej
 • Umiejętność pisania komunikatów prasowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie co najmniej MS Office, internet
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania http://bip.wios.bydgoszcz.pl/praca/ochrona-danych).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • kopia prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. ks. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz
  Sekretariat – pok. 22

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry