Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/02/2019.

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania i obsługi projektów

Warszawa, mazowieckie

Akademia Sztuki Wojennej

Opis stanowiska pracy

Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. pozyskiwania i obsługi projektów

Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami Akademii Sztuki Wojennej poszukuje kandydata na stanowisko starszego specjalisty ds. pozyskiwania i obsługi projektów.

Wymiar etatu - 1.

 

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe i udokumentowany 5 letni staż pracy,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania, zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i europejskich,
 • rozumienie i znajomość dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie),
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność koncepcyjnego i analitycznego myślenia,
 • samodzielność i odpowiedzialność w działaniu oraz podejmowaniu decyzji.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad funkcjonowania biur zarządzania projektami,
 • doświadczenie w pracy przy co najmniej jednym projekcie, w którym wartość dofinansowania przekraczała 500.000 zł,
 • studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami,
 • doświadczenie w prowadzeniu współpracy międzynarodowej, w tym w pozyskiwaniu partnerów w ramach realizacji projektów partnerskich,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami (preferowane PRINCE 2) potwierdzona certyfikatem,
 • doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej oraz Unii Europejskiej.

 

Cel zajmowanego stanowiska:

 • określanie źródeł oraz skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów i programów,
 • zapewnienie skoordynowanego i sprawnego wdrożenia projektów i programów zgodnych z misją oraz celami strategicznymi Uczelni,
 • wsparcie pracowników badawczo-dydaktycznych Uczelni we wnioskowaniu i obsłudze projektów.

 

Realizowane zadania:

 • definiowanie możliwych źródeł finansowania projektów i programów Uczelni,
 • stały monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich,
 • skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby realizowanych przez Uczelnię działań,
 • współpraca z działami merytorycznymi przy tworzeniu koncepcji merytorycznych projektów,
 • uczestniczenie w tworzeniu budżetów i harmonogramów realizacji projektów,
 • inicjowanie oraz wspieranie inicjowania nowych projektów, w tym poprzez pozyskiwanie wsparcia z zewnętrznych instrumentów finansowych,
 • koordynacja procesu wdrożenia projektów i programów, w szczególności planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektów na każdym etapie ich wdrażania,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wnioski o dofinansowanie oraz inne wymagane konkursem dokumenty) do wybranych i uzgodnionych z przełożonymi konkursów w ramach obowiązujących programów (Programy Europejskie m.in. Horyzont 2020, Programy Operacyjne krajowe i regionalne, w tym m. in. RPO WM 2014-2020, itp., programy resortowe, programy międzynarodowe) i konkursów grantowych (m. in. granty badawcze, programy finansowane z budżetu państwa, funduszu korporacyjne, itp.)
 • nadzór nad złożeniem aplikacji projektowej,
 • nadzór nad negocjacjami i podpisywaniem umów grantowych i dotacyjnych,
 • koordynacja realizowanych projektów (weryfikacja zakresu realizowanych projektów, monitoring budżetów realizowanych projektów, kontrola i nadzór nad jakością dokumentacji projektowej, współpraca z działami merytorycznymi),
 • prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania projektów w instytucji, w tym: bieżący monitoring postępu rzeczowo-finansowego, kontrola prawidłowości wydatkowania środków i osiąganych wskaźników, przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań i raportów,
 • dbałość o jakość relacji i utrzymywanie stałych kontaktów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozliczania i sprawozdawczości.

 

Oczekiwane efekty:

 • zinwentaryzowanie aktualnego stanu realizowanych projektów i programów,
 • określenie potencjału projektowego Uczelni i jej jednostek,
 • opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania portfelem projektów,
 • zapewnienie stabilnego wsparcia finansowego dla realizacji zadań Uczelni oraz zapewnienie jej stałego rozwoju i poszerzenia oferty edukacyjnej i naukowej.

Wymagania

Wymagane dokumenty:

 • CV + List motywacyjny,
 • kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie przy realizacji projektów,

Akademia Sztuki Wojennej oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Osoby spełniające wymagania proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 8 lutego 2019 r. na adres:

Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami,
00-910 Warszawa, al. gen. Chruściela 103,
z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego specjalisty”.

Informacja dla kandydatów:

Dokumenty składane przez Kandydata powinny zostać opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Aplikacji nie odsyłamy. Dokumenty nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji można odebrać w Akademii Sztuki Wojennej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia tego procesu. W wypadku ich nieodebrania są one niszczone w ASzWoj.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuki Wojennej al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia (dyrektywy 95/46/WE) (D. Urz. UE nr L 119 z 4.05.2016 r.),  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuki Wojennej z siedzibą przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademia.mil.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa pracy.

Prezentacja firmy

Uczelnia kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i... cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
05/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Finanse , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry