Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw kadr i obrony cywilnej Dział Administracji i Kadr


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy osób zatrudnionych, ustalanie uprawnień pracowników oraz organizowanie i prowadzenie naboru kandydatów do pracy w Archiwum w tym korpusu służby cywilnej, prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej procesu wartościowania stanowisk pracy, prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy pracowników i obecności pracowników, spraw związanych z wykorzystaniem urlopu. Współpraca z działem Finansowo- Księgowym w zakresie gospodarowania etatami i środkami na wynagrodzenia
 • Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym opracowanie, uzgadniania i aktualizacja planów, organizowanie zespołów z zakresu obronności, obrony cywilnej, pierwszej pomocy itp. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczeń w sytuacjach zagrożenia
 • Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu statystki, służby cywilnej, oraz sprawozdań w zakresie zatrudniania, szkoleń, czasu pracy, kadr, struktury zatrudnienia PFRON. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w tym prowadzenie rejestru badań lekarskich pracowników oraz kierowanie ich na badania okresowe w celu dopuszczenia ich do pracy.
 • Ustalanie prawa do nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw, ekwiwalentów, prowadzenie dokumentacji związanej z wynagradzaniem i awansowaniem pracowników, sporządzanie planów zatrudniania i wykazów etatów. spraw związanych z odpowiedzialnością służbową, dyscyplinarną pracowników, organizacją szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników.
 • Prowadzenie rejestrów min. rejestru upoważnień i pełnomocnictw. Sporządzanie zestawień materiałów biurowych, środków czystości, materiałów archiwalnych. W ramach zastępstwa obsługa sekretarsko – kancelaryjna w Archiwum.


Warunki pracy

Urząd jest dostosowany do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Brak barier architektonicznych, odpowiednio dostosowane tolaety, ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
co najmniej 2 lata w obszarze administracyjnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych.
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych.
 • Znajomość przepisów, kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej i pracownikach urzędów,
 • Umiejętność obsługi systemu Płatnik, GUS, PFRON
 • Odporność na stres, umiejętność prognozowania i działania w sytuacjach nieprzewidzianych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Skrzynka pocztowa znajdująca się przy drzwiach do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67A, 65-762 Zielona Góra; drogą pocztową lub przy pomocy e-PuAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry