Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw postępowania celnego w Wieloosobowym Stanowisku Postępowania Celnego w Słupsku


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi w pierwszej instancji postępowania celne i podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów wszczynanych z urzędu w oparciu o protokoły z kontroli celno-skarbowej lub raporty Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
 • Prowadzi postępowania w pierwszej instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych dłużnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego.
 • Wykonuje zadania z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych; przekazywanie wniosków w zakresie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji podatkowej do Dyrektora.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją przepisów w delegaturach w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w szczególności w zakresie stosowania przepisów prawa celnego i taryfy celnej.
 • Kontroluje zgłoszenia celne w trybie art. 48 Unijnego kodeksu celnego w sprawach przekazywanych przez komórki analizy ryzyka oraz Centrum Analiz Strategicznych Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.


Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,
praca w zespole pod presją czasu,
czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej.
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·         budynek nie posiada windy,


·         brak toalety dla osób niepełnosprawnych,


praca powyżej 4h przy monitorze ekranowym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

INNE INFORMACJE:


Umowa o pracę na czas określony - 12 miesięcy.


 


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.657,52 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.


 


W ofercie należy podać numer ogłoszenia.


 


Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem kandydata.


Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.”


Wymagane doświadczenie zawodowe powinno jednoznacznie wynikać z dołączonych dokumentów.


 


Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).


 


Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II - sprawdzian wiedzy
III - rozmowa kwalifikacyjna.


 


Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani
o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.


 


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.


 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 58 30-09-747.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa materialnego i proceduralnego,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), lub współpracy z tymi organami“ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  Aplikacje można złożyć w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku Izby Administracji Skarbowej przy wejściu głównym, w której odbędą kwarantannę. W związku z tym brak jest możliwości otrzymania potwierdzenia daty złożenia dokumentów.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry