Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw wspomagania w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego w Wydziale Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie

31-571 Kraków Ul. Mogilska 109

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kieruje policjantów przyjętych do służby w Policji na szkolenie zawodowe podstawowe do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych,
 • wspomaga proces realizacji adaptacji zawodowej funkcjonariuszy, po szkoleniu zawodowym podstawowym, związane ze skierowaniem policjantów z woj. małopolskiego do jej odbycia w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie lub Oddziale Prewencji Policji w Krakowie,
 • współpracuje z komórkami wydziałów KWP w Krakowie, jednostkami terenowymi woj. małopolskiego oraz z przedstawicielami szkół policyjnych, w zakresie zapotrzebowania i realizacji zadań związanych z szkoleniem zawodowym podstawowy oraz z szkoleniami specjalistycznymi,
 • realzuje zadania związane z organizowaniem doskonalenia zawodowego lokalnego,
 • prowadzi rejestry szkoleń, ewidencję spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń, w tym rejestracji dokumentacji wpływającej i ekspediowanej z komórki ds. szkoleń,
 • wykonuje czynności związane z gromadzeniem i włączaniem do zbioru spraw ostatecznie załatwionych,


Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Zadania dominujące i najczęściej wykonywane na stanowisku pracy to:kierowanie policjantów przyjetych do służby w Policji na szkolenie zawodowe podstawowe do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, a także koordynowanie i kierowanie policjantów z woj. małopolskiego na adaptację zawodową. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Pomieszczenia biurowe Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie usytuowane w parterowym budynku nr 9 na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 – nie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (schody przy wejściu do budynku, ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak
odpowiednich sanitariatów). Pozostałe pomieszczenia KWP znajdują się w wielokondygnacyjnych budynkach, nie w pełni dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie ciągi komunikacyjne, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, fax. Dodatkowo: obsługa innych urządzeń biurowych takich jak kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.

 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej).

 • http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc

 • O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia
  oferty do urzędu.

 • Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie.

 • Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).

 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w
  KWP w Krakowie.

 • Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz
  oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • powyżej 1 roku stażu pracy w administracji publicznej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dot. warunków szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),
 • komunikatywność, umiejętność współpracy, organizacji pracy własnej,
 • samodzielność, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: powyżej 1- roku stażu pracy w administracji publicznej (rodzaj i długość)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków lub Biuro Przepustek.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry