Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw utrzymania i rozwoju architektury korporacyjnej resortu finansów w Dziale Centrum Kompetencyjne Architektury Korporacyjnej w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

ul. Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w opracowaniu, utrzymaniu i rozwoju modeli architektury korporacyjnej resortu, w tym KAS
 • Realizowanie zadań w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb i wymagań biznesowych
 • Udział w analizie inicjatyw biznesowych pod kątem zgodności z architekturą korporacyjną resortu finansów
 • Dokonywanie ocen planowanych zmian z punktu widzenia wpływu na system informacyjny resortu, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych
 • Uczestniczenie w kontrolowaniu zgodności produktów powstałych w ramach realizacji centralnych projektów, programów i innych inicjatyw z architekturą resortu finansów
 • Współpraca z Ministerstwem Finansów, jednostkami organizacyjnymi KAS oraz wykonawcami zewnętrznymi w celu wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych, informatycznych i prawnych w administracji skarbowej


Warunki pracy

- praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny przewidziany w naborze:
- analiza biznesowa,
- modelowanie architektury systemu informatycznego,
- umiejętność korzystania z dokumentacji w języku angielskim,
- podstawowa znajomość zasad funkcjonowania administracji.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3450,49 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,800.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 176 lub pisząc na adres e-mail: nabory.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność zdobywania informacji i szybkiego poznawania narzędzi informatycznych
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji
 • Znajomość notacji i języków modelowania (architektury systemu informacyjnego, procesów biznesów)
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami do modelowania architektury systemu informacyjnego
 • Znajomość SQL, języków skryptowych (np. VBScript)
 • Podstawowa znajomość zagadnień z obszaru podatków i ceł
 • Znajomość przepisów prawa (w tym: ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Ordynacja podatkowa, ustawa o KAS)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry